2007-2013 m. projektai

« Atgal

Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai–Kretinga

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SМ-02-V-01-020
Projekto pavadinimas: Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai–Kretinga
Projekto veiklos: 1. Galimybių studijos atnaujinimas;
2. Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai – Kretinga;
3. Antrojo kelio statybos ruože Kūlupėnai - Kretinga techninės priežiūros paslaugos;
4. Antrojo kelio statybos ruože Kūlupėnai - Kretinga projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 - 2015 metai

 

 

Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.1-SM-02-V ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo".

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3-780 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Galimybių studijoje nustatyta, kad linija yra svarbi Lietuvos ekonomikai, identifikuotas būtinumas ruože Kūlupėnai - Kretinga pastatyti dalinį dvikelį geležinkelio kelią Šiaurės jūros ir Baltijos jūros koridoriaus traukinių eismo pralaidumui didinti.

Siekiant įvertinti geležinkelio linijos RAIL BALTICA ruožo Kaunas – Šiauliai – Joniškis – valstybės siena, o taip pat Šiaurės jūros ir Baltijos jūros koridoriaus ruožo Šiauliai - Klaipėda infrastruktūros modernizavimo projektų finansinę/ekonominę naudą bei atitiktį Europos Komisijos reikalavimams panaudojant 2007- 2013 metų ES struktūrinę paramą, taip pat atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas bei ekonomines perspektyvas atnaujinta galimybių studija.

Rangos darbai apėmė sankasos antrajam keliui statybą, pagrindinio kelio klojimą, tiltų ir pralaidų rekonstrukciją, signalizacijos sistemos pertvarkymą, apsauginių garsą slopinančių sienučių įrengimą, priemones gyvūnijos migracijai ir kt.

 

Projekto tikslai

Įgyvendinus projektą pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, dėl to padidėja pralaidumas bei vidutiniai ir maksimalūs greičiai, trumpėja keleivių bei krovinių vežimo laikas, mažėja avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, gerėja susisiekimas, didėja traukinių eismo saugumas. Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.5, 58.12) ir LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 detalizuoto priedo II dalies 4 punktą. Projektas buvo finansuojamas ES paramos lėšomis ir Šiaurės investicijų banko paskola. Netinkamos išlaidos padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

Projektui skirta parama

AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija projektui Nr. VP2-5.1-SМ- 02-V-01-020 „Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai–Kretinga" finansuoti 2012 m. gruodžio 14 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-310. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 29.245.353,66 Eur, AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 24.735.720,12 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 4.509.633,54 Eur nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2009 m. rugpjūčio 9 d., o pabaiga - 2015 m. spalio 30 d., iki kurios pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis:

projektas prisideda prie Lietuvos ekonomikos augimo (investicijos, sąnaudų mažinimas);

užtikrina didesnį eismo saugumą (signalizacijos sistemos pertvarkymas);

tenkina dabartinius plėtros poreikius nepažeidžiant ateities kartų poreikių įgyvendinimo galimybių (neutralus poveikis);

nepažeidžia aplinkosauginių reikalavimų;

teikia pirmenybę mažiausią neigiamą poveikį aplinkai turinčiam transportui. Taip projektas prisideda prie svarbiausio Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatyto tikslo, t.y. pasiekti aplinkos apsaugos, socialinių ir ekonominių visuomenės tikslų pusiausvyrą, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų, įgyvendinimo. Pasiekti rezultatai teigiamai veikia regionų vystymąsi, nes, įgyvendinus projektą, mažinami aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai skirtumai.

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturėjo. Dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės buvo vienodos tiek vyrams, tiek moterims, taip pat bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams. Projektas prisidėjo prie lygių galimybių užtikrinimo. Rengiant ir įgyvendinant projektą AB "Lietuvos geležinkeliai" užtikrino vyrų ir moterų lygias galimybes, teises, atsakomybę tiesiogiai ir netiesiogiai pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurias teikė projektas.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto pradžia ir pabaiga:

Galimybių studija atnaujinta ir techninis projektas patvirtintas 2011 metais, kai buvo gautas leidimas statyti. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2012-10-31, techninės priežiūros sutartis - 2013-02-25. Darbų pradžia paskelbta 2012-12-10, darbai užbaigti  2015-09-23, pasirašius statybos užbaigimo aktą.

Kilometrų sk.: rekonstruoto kelio ilgis – 10,820 km.

Gretimi miesteliai/kaimai: Kretinga

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose vykdyta rekonstrukcija, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai".

Naudos gavėjai:

Vidaus – AB "Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas atsakingas už parengtos dokumentacijos ir rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu finansavimo lėšomis sukurtas ar rekonstruotas turtas bus išlaikomas ir jo tinkamas naudojimas užtikrinamas pareiškėjo lėšomis, turtas lieka Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2021-02-01