2007-2013 m. projektai

« Atgal

Eismo saugumo užtikrinimo programa (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimas)

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-4.3-SМ-01-V-01-005
Projekto pavadinimas: Eismo saugumo užtikrinimo programa (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimas)
Projekto veiklos: 1. Geležinkelio kranų (2 vnt.) gamyba ir tiekimas;
2. Buldozerių su gerve (2 vnt.) gamyba ir tiekimas;
3. Galimybių studijos atnaujinimas.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 - 2014 metai

 

   Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3-224 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.3-SМ-01-V priemonės ,,Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai" valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-4.3-SМ-01-V-01 patvirtinimo".

   Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3-781 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.3-SМ-01-V priemonę ,,Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai" skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-4 Esminė ekonominė infrastruktūra;

Uždavinys: VP2-4.3 Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas;

Priemonė: VP2-4.3-SМ-01-V Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

   Galimybių studijoje ir jos atnaujinime identifikuotas būtinumas modernizuoti ekstremalių ir krizinių situacijų padarinių likvidavimo (EKSPL) sistemą geležinkelyje. Atlikus šiuo metu funkcionuojančios AB „Lietuvos geležinkeliai" EKSPL sistemoje geležinkelių atstatymui naudojamos techninės įrangos įvertinimą, galima konstatuoti, kad ji yra pasenusi ir fiziškai nusidėvėjusi, dėl ko jau nuo 2017 metų būtų nebetinkama naudoti. Turimos techninės įrangos parametrai netenkina šių dienų reikalavimų operatyviam eismo įvykių padarinių likvidavimui (padidėjo geležinkelio sąstatų ir atskirų geležinkelio riedmenų svoris, pervežimų apimtys ir greičiai tarptautinės ir vietinės reikšmės geležinkelių keliais). Ypatingai blogos būklės yra kėlimo įranga t.y. kranai. Atsižvelgiant finansinės ir ekonominės analizės rezultatus, numatoma įsigyti dalį mašinų, mechanizmų ir įrangos, skirtos AB „Lietuvos geležinkeliai" pagalbinių traukinių padaliniams.

Įgyvendinus projektą pakeisti 2 geležinkelių kranai ir 2 buldozeriai iš šiuo metu pagalbinių traukinių padaliniuose eksploatuojamų fiziškai susidėvėjusių geležinkelių kranų ir buldozerių. Taip siekiama užtikrinti tinkamą ekstremalių situacijų ir geležinkelių transporto eismo įvykių padarinių likvidavimo sistemos funkcionavimą.

 

Projekto tikslai

   Modernizavus EKSPL sistemą, pagerės eismo saugumo būklė, sumažės eismo įvykių neigiamas poveikis ir tarša. Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.3, 56, 58.22) ir priedo 31 punktą ir LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 detalizuoto priedo II dalies 9 punktą. Projektas bus finansuojamas ES paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos taip pat bus padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

 

Projektui skirta parama

   2012 m. gruodžio 14 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-312 projektui Nr. VP2-4.3-SМ- 01-V-021 „Eismo saugumo užtikrinimo programa (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimas)". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 12303365.15 Eur., AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 9482579.93 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 2820785.21 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

   Pagal 2012 m. gruodžio 14 d. sutartį Nr. 1F-312 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2011 m. spalio 17 d., o pabaiga 2014 m. liepos 22 d. iki kurios pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

   Darnus vystymasis:

projektas užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą (numatomos investicijos, sąnaudų mažinimas);

užtikrina didesnį eismo saugumą (spec. mechanizmų įsigijimas);

tenkina dabartinius plėtros poreikius nepažeidžiant ateities kartų poreikių įgyvendinimo galimybių (neutralus poveikis);

nepažeidžia aplinkosauginių reikalavimų (galimybių studijoje atliktas poveikio aplinkai vertinimas);

teikia pirmenybę turinčiam mažiausią neigiamą poveikį aplinkai transportui. Taip projektas prisideda prie svarbiausio Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatyto tikslo, t.y. pasiekti aplinkos apsaugos, socialinių ir ekonominių visuomenės tikslų pusiausvyrą, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų, įgyvendinimo. Pasiekti rezultatai teigiamai paveiks regionų vystymąsi, nes po jo įgyvendinimo bus sumažinti aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai skirtumai.

   Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturėjo. Buvo sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams. Projektas prisidėjo prie lygių galimybių užtikrinimo. Rengiant ir įgyvendinant projektą AB "Lietuvos geležinkeliai" užtikrino vyrų ir moterų lygias galimybes, teises, atsakomybę tiesiogiai ir netiesiogiai pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurias teikė projektas.

 

Projekto įgyvendinimas

   Rezultatai:

2 teleskopiniai geležinkelio kranai skirti dirbti 1520 mm vėžės pločio geležinkelio keliuose, atitinka visus techninėje specifikacijoje išvardintus eismo, darbų, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos reikalavimus.

2 buldozeriai tinkami transportavimui geležinkelio platforma 1520 mm vėžės elektrifikuotose ir neelektrifikuotose geležinkelio linijose, pritaikyti nuvažiuoti nuo platformos specialiu trapu - nuovaža, avarijos ištiktų riedmenų traukimui buksyravimo (vilkimo) kabliu arba gervės pagalba, tranšėjų ir pylimų formavimui bei kitiems darbams susijusiems su eismo įvykių pasekmių likvidavimu geležinkelyje.

   Prekių naudojimo vieta (apskritis, savivaldybė): Lietuvos Respublika, teritoriškai neapibrėžta.

   Prekių pateikimo vieta ir terminai: prekės pristatytos į AB „Lietuvos geležinkeliai" filialus – kranai į „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra", buldozeriai į „Vilniaus geležinkelių infrastruktūrą". Užbaigimo terminai: I krano – 2013-10-19, II krano – 2014-07-22, buldozerių – 2013-09-22

   Pareiškėjas valdo turtą nuosavybės teise. Taip pat visas sukurtas turtas (mechanizmai bei įrengimai) nuosavybės teise priklausys AB „Lietuvos geležinkeliai". Žemės plotai, reikalingi įgyvendinti projektui, nuosavybės teise priklauso valstybei – Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai".

   Naudos gavėjai:

Vidaus – AB "Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

   Projekto metu sukurtas ar įsigytas iš finansavimo lėšų turtas išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis, turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2021-02-01