2007-2013 m. projektai

« Atgal

Esamo geležinkelio ruožo Kaunas (Palemonas) - Gaižiūnai rekonstrukcija

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SМ-02-V-01-012
Projekto pavadinimas: Esamo geležinkelio ruožo Kaunas (Palemonas) - Gaižiūnai rekonstrukcija
Projekto veiklos: 1. Esamo geležinkelio ruožo Kaunas (Palemonas) – Gaižiūnai rekonstrukcijos darbai;
2. Esamo geležinkelio ruožo Kaunas (Palemonas) – Gaižiūnai rekonstrukcijos techninė priežiūra;
3. Esamo geležinkelio ruožo Kaunas (Palemonas) – Gaižiūnai rekonstrukcijos statinio projekto vykdymo priežiūra.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 - 2014 metai

 

Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.1-SM-02-V ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo".

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3-598 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" buvo skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

 

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Europos Parlamentas ir Europos Taryba 2004 m. sprendimu Nr. 884/2004/EB patvirtino prioritetinių transporto projektų sąrašą, kuriame įtrauktas Geležinkelio linijos "Rail Baltica" ašis Varšuva- Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis projektas. 2010-04-07 LR Vyriausybė nutarimu Nr. 371 pripažino projektą „Rail Baltica" valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Pagrindinis „Rail Baltica" projekto tikslas – išvystyta interoperabili Pietų – Šiaurės krypties geležinkelio transporto ašis, sujungsianti Baltijos valstybes su Lenkija, o per ją - su likusiu ES geležinkelių transporto tinklu. Tai padėtų tenkinti vis didėjančius ES valstybių prekybos ir paslaugų poreikius. Vienas iš šio globalaus projekto etapų yra esamo 1520 mm vėžės pločio geležinkelio rekonstrukcija ruože Kaunas (Palemonas) – Gaižiūnai. Projekto vykdymo metu buvo rekonstruotas esamas geležinkelio kelias (25,8 km), modernizuota signalizacijos sistema Palemono ir Gaižiūnų stotyse.

 

Projekto tikslai

Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, nuostatų 55.5, 55.6, 55.8, 58.12 ir 58.18 punktus. Projektas bus finansuojamas ES paramos lėšomis ir nuosavomis lėšomis. Netinkamos išlaidos buvo padengtos nuosavomis lėšomis. Įgyvendinus projektą visų pirma buvo pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, padidėjo pralaidumas bei vidutiniai ir maksimalūs greičiai, yra taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas,  sumažėjo triukšmas bei tarša, pagerėjo susisiekimas, sudarytos sąlygos ženkliai pagerėti traukinių eismo saugumui, avarijų skaičiaus mažinimui. Projekto rezultatai padės sėkmingai integruotis į ES transporto sistemą, didinti šalies geležinkelių konkurencingumą Europos transporto paslaugų rinkoje.

 

Projektui skirta parama

2012 m. lapkričio 8 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-286 projektui Nr. VP2-5.1-SМ- 02-V-01-012 „Esamo geležinkelio ruožo Kaunas (Palemonas) - Gaižiūnai rekonstrukcija". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21847540.82 Eur., AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 18570409.7 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 3277131.12 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Pagal 2012 m. lapkričio 8 d. sutartį Nr. 1F-286 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2012 m. gegužės 14 d., o pabaiga  - 2014 m. rugpjūčio 25 d., iki kurios buvo pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos. 2014 m. rugpjūčio 25 d.  2014 m. liepos 30 d. Jonavos r. savivaldybė, Kauno m. savivaldybė ir Kauno r. savivaldybė išdavė statybos užbaigimo aktus. 2014 m. spalio 17 d. įgyvendinančioji institucija (Transporto investicijų direkcija) patvirtino galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

 

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis:

projektas užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą (numatomos investicijos, sąnaudų mažinimas);

užtikrina didesnį eismo saugumą (pervažų signalizacijos įrenginių pertvarkymas);

tenkina dabartinius plėtros poreikius nepažeidžiant ateities kartų poreikių įgyvendinimo galimybių (neutralus poveikis);

nepažeidžia aplinkosauginių reikalavimų (galimybių studijoje atliktas poveikio aplinkai vertinimas);

teikia pirmenybę turinčiam mažiausią neigiamą poveikį aplinkai transportui. Taip projektas prisideda prie svarbiausio Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatyto tikslo, t.y. pasiekti aplinkos apsaugos, socialinių ir ekonominių visuomenės tikslų pusiausvyrą, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų, įgyvendinimo. Pasiekti rezultatai teigiamai paveiks regionų vystymąsi, nes po jo įgyvendinimo bus sumažinti aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai skirtumai.

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturėjo. Buvo sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams. Projektas prisidėjo prie lygių galimybių užtikrinimo. Rengiant ir įgyvendinant projektą AB "Lietuvos geležinkeliai" užtikrino vyrų ir moterų lygias galimybes, teises, atsakomybę tiesiogiai ir netiesiogiai pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurias teikė projektas.

 

 

 

Projekto įgyvendinimas

Rekonstruotas objektas – geležinkelio kelias nuo Gaižiūnų geležinkelio stoties iki Palemono stoties yra vidurio Lietuvoje (Kauno miestas, Kauno rajonas bei Jonavos rajonas). Bendras rekonstruoto kelio ilgis yra apie 25,85 km (įskaičiuojant naujo geležinkelio kelio statybą). Ruožo Gaižiūnai-Kalnėnai-Palemonas esamas geležinkelio kelias yra vienkelis. Darbų pradžia – Gaižiūnų st. XII kelyje naujo iešmo Nr. 40 priedangos bėgiai už rėminio bėgio sandūros KM 90+813 km, pabaiga – Palemono st. keičiamas iešmas Nr. 215, KM 24+547 (ruožo piketažas sužymėtas nuo Gaižiūnų st. pastato KM 0+00,00 (=KM 89+949).

Linija vienkelė, neelektrifikuota. Linijoje yra įrengta Kalnėnų prasilenkimo stotis (km13,7). Vienkelio ruožo ilgis yra apie 24,6 km. Geležinkelio kelias suprojektuotas vadovaujantis nustatytais I-os kategorijos geležinkelio keliui reikalavimais, numatant iki 120 km/h keleivinių traukinių ir 90 km/h krovininių traukinių eismą jame su 25 t ašies apkrova. Norint pasiekti tokį greitį, kai kuriuose linijos ruožuose atliktas pertrasavimas padidinat kreivių spindulius bei viso ruožo viršutinės esamo kelio dalies kompleksinis modernizavimas.

Rekonstruojant geležinkelio ruožą buvo suremontuoti 3 tiltai, rekonstruotos 5 pervažos, ties kuriomis įrengta nauja guminė ir asfaltbetonio danga, 7 gelžbetoniniai tiltai ir 7 gelžbetoninės pralaidos pakeistos į gofruoto plieno pralaidas, įrengtas paviršinio vandens nuvedimas, pertvarkyti Gaižiūnų ir Kalnėnų stočių bei pervažų signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginiai, išplėstos elektroninių ryšių kabelių kanalų bei iešmų šildymo ir transformatorinių pastočių valdymo sistemos.

Projektas apėmė sekančius rekonstrukcijos darbus:

- esamo kelio rekonstrukcija

- naujo kelio statyba

- žemės darbai įrengiant naują sankasą ir atstatant esamą;

- viršutinės kelio konstrukcijos darbai,

- signalizacijos sistemos darbai,

- elektros tiekimo ir telekomunikacijų sistemų darbai,

- pralaidų ir tiltų rekonstrukcija ir pritaikymas.

Greta geležinkelio esantiems gyvenamiesiems namams buvo pakeisti langai ir durys, užtikrinant norminius triukšmo lygius pastato viduje.

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose buvo vykdoma rekonstrukcija, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai".

Projekto naudos gavėjai:

Vidaus – AB "Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas yra atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas naudojimas pareiškėjo lėšomis, turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

 

Atnaujinta 2021-02-01