2007-2013 m. projektai

« Atgal

Greitojo keleivinio traukinio Vilnius–Minskas pagerinimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB "Lietuvos geležinkeliai" filialas Vilniaus geležinkelių infrastruktūra
Projekto numeris: LLB-2-170
Projekto pavadinimas: Greitojo keleivinio traukinio Vilnius–Minskas pagerinimas
Projekto veiklos: 1. Valdymas, koordinavimas ir komunikacija;
2. Keleiviams, vykstantiems per pasienio ir muitinės patikrinimo postą, skirtos infrastruktūros pagerinimas Vilniaus geležinkelio stotyje;
3. Moderni ryšio sistema, skirta traukiniams Minskas–Vilnius.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 metai

 

Globalinis investicinis projektas dėl greitojo traukinio maršruto Minskas–Vilnius pertvarkymo buvo pradėtas abipusiu tarpvalstybiniu lygiu ir skirtas stiprinti Baltarusijos Respublikos ryšius ir integraciją Baltijos regione bei kelti respublikos tarptautinį įvaizdį ir vystyti modernią transporto infrastruktūrą. Šio globalinio projekto pagrindinis tikslas – sutrumpinti iki 2 valandų kelionės laiką keleiviams, vykstantiems iš Minsko ir Vilniaus ir atvirkščiai.

Priemonė yra globalinio investicinio projekto 2-ojo etapo didžioji dalis. Priemonės pagrindinis tikslas – sutrumpinti traukinio Vilnius–Minskas kelionės laiką iki 2,5 valandos. Tai pavyks pasiekti 34 Baltarusijos lokomotyvuose, kursuojančiuose maršrutu Minskas–Vilnius, įrengus GSM-R technologinio radijo ryšio sistemą ir pagerinus saugumą bei prieinamumą Vilniaus geležinkelio stotyje.

Šiuo metu muitinės patikros procedūros dviejose stotyse – Kenos (Lietuvos teritorijoje) ir Gudogų (Baltarusijos teritorijoje) – užima nemažai laiko, todėl būtina šias procedūras perkelti į Vilniaus geležinkelio stotį, pagerinant geležinkelio stoties saugumą ir prieinamumą keleiviams, keliaujantiems per pasienio ir muitinės patikros punktą. Įrengta GSM-R užtikrins traukinių radijo sistemos suderintą funkcionavimą tarp dviejų geležinkelių ir saugų keleivių pervežimą.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (pareiškėjas), AB „Lietuvos geležinkeliai" (partneris), Valstybinė asociacija „Baltarusijos geležinkeliai" (partneris) ir Baltarusijos Respublikos transporto ir ryšių ministerija (asocijuotas partneris) dės visas pastangas, siekdamos pagerinti kelionės traukiniu tarp Lietuvos ir Baltarusijos sąlygas.

Veiksmų programa: Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos Bendradarbiavimo per sieną programa;

Prioritetas: 1 prioritetas;

Uždavinys: ;

Priemonė: 1.3. Prieinamumo abipus sienos gerinimas, plėtojant transporto ir ryšio tinklus bei su jais susijusias paslaugas.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 51541,77
ES lėšos 20276,53
Projekto vykdytojo 31265,23
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO 51541,77

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Kiekvieną mėnesį traukiniu tarp Lietuvos ir Baltarusijos abiem kryptimis vyksta apie 7000 keleivių. Kelionė nuo Vilniaus iki Minsko (arba atvirkščiai) trunka nuo 4 iki 5 valandų. Atsižvelgiant į tai, kad dviejose geležinkelio stotyse – Kenoje ir Gudoguose – būtina atlikti nepatogias ir ilgai užtrunkančias muitinės patikros procedūras, traukinys Vilnius–Minskas šiandien negali užtikrinti trumpo kelionės laiko ir suteikti reikiamos kokybės paslaugų. Kelionė traukiniu tampa mažiau konkurencinga, palyginti su kitomis transporto rūšimis. Siekiant padidinti kelionės traukiniu konkurencingumą, reikia įgyvendinti priemones, kurios iš esmės pagerintų situaciją.

Tik vienas partneris ar šalis negali įgyvendinti abiejų valstybių transporto sistemų integracijos ir pasiekti suderinto funkcionavimo – tam reikalingas aktyvus visų priemonės partnerių dalyvavimas. Jau sukurtas tvirtas bendradarbiavimo tarp partnerių pagrindas galėtų užtikrinti sklandų priemonės įgyvendinimą (globalinio investicinio projekto 2-ojo etapo užbaigimas) ir sėkmingą rezultatų pasiekimą.

 

Projekto tikslai

Bendrasis priemonės tikslas:

Pagerinti kelionės sąlygas geležinkelio jungtyse tarp Lietuvos ir Baltarusijos.

Specialusis priemonės tikslas:

Sutrumpinti traukinio Vilnius–Minskas kelionės laiką nuo 3 valandų iki 2,5 valandos, t. y. 0,5 valandos.

 

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Priemonė prisideda prie tvarios plėtros (tvarių ekonominių veiklų ir regioninės ekonominės plėtros pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose – transporto, turizmo). Trumpesnis kelionės traukiniu laikas perkelia keleivius iš automobilių į geležinkelio transportą, kuris yra mažiau kenksminga aplinkai transporto rūšis, taip pat užtikrina efektyvesnę judėjimo per sieną kontrolę. Transporto optimizavimas, sumažina neigiamą transporto poveikį aplinkai ir socialinei aplinkai, pagerina transporto efektyvumą, kokybę ir konkurencingumą.

Tiek priemonės įgyvendinimo laikotarpiu, tiek ir užbaigus ją įgyvendinti, nebuvo jokio neigiamo poveikio vietos gyventojų gyvenimo kokybei ir saugumui.

Tikimasi, kad priemonės veiklos neturi jokio poveikio aplinkinei augmenijai ir gyvūnijai.

Taip pat priemonė neturi neigiamo poveikio lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

 

Projekto įgyvendinimas

Veikloms Nr. 2 ir 3 bus skelbiami viešųjų pirkimų konkursai ir išrinkti kvalifikuoti subrangovai.

2010 metais 3 Partneris parengė Projekto „Greitojo traukinio tarp Minsko ir Vilniaus pertvarkymas" įgyvendinimo tyrimą, apimantį 2011–2031 metus, kurį finansavo savomis ir nacionalinėmis lėšomis. Šiame tyrime buvo išanalizuotas ir pagrįstas investicijų efektyvumas. Remiantis Projekto įgyvendinimo tyrimu, buvo parengtas Veiksmų planas tarp 2 Partnerio ir 3 Partnerio, kuriuo siekiama įgyvendinti didesnius investicinius projektus, padėsiančius iki 2015 m. birželio mėnesio sutrumpinti kelionės iš Minsko į Vilnių laiką nuo 3 iki 2 valandų. Suplanuotos investicijos, skiriamos šiai priemonei, turi padėti pasiekti didesnio investicinio projekto 2-ojo etapo tikslus.

Vilniaus geležinkelio stotyje AB „Lietuvos geležinkeliai" pakeisti 2 eskalatoriai ir suremontuoti pagrindiniai laiptai, taip užtikrinant atvykstančių ir išvykstančių keleivių, praeinančių pro pasienio ir muitinės patikrinimo postą, saugumą ir prieinamumą.

Lygiagrečiai valstybinė asociacija „Baltarusijos geležinkeliai" pradės valdymo tinklui ir GSM-R technologinio radijo ryšio sistemai skirtos įrangos pirkimo procedūras. Šias investicijas reikia atlikti pirmiausia, kad būtų įgyvendinti reikalavimai turėti GSM-R sistemą, suderintą su Lietuvoje naudojama GSM-R sistema.

 

Atnaujinta 2016-08-30