2007-2013 m. projektai

« Atgal

IA koridoriaus ruožo Radviliškis–Pagėgiai–v.s. infrastruktūros atstatymas ir modernizacija (I etapas)

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SМ-02-V-01-008
Projekto pavadinimas: IA koridoriaus ruožo Radviliškis–Pagėgiai–v.s. infrastruktūros atstatymas ir modernizacija (I etapas)
Projekto veiklos: IA koridoriaus ruožo Radviliškis–Pagėgiai–v.s. infrastruktūros atstatymas ir modernizacija
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008 – 2013 metai

 

 

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 20010 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3-715 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

 

Įgyvendinto projekto "IA koridoriaus ruožo Radviliškis–Pagėgiai–v.s. infrastruktūros atstatymas ir modernizacija (I etapas)" ruožo būklė neleido užtikrinti 120/90 km/h greičio atitinkamai keleiviniams/krovininiams traukiniams, nes jis tokiems greičiams neprojektuotas, esami keliai, pervažos, tiltai, peronai buvo susidėvėję ir morališkai pasenę, bei kėlė grėsmę saugiam traukinių eismui.

 

Projekto tikslai

 

Pagrindinis projekto tikslas – modernizuoti ir plėsti geležinkelių transporto infrastruktūrą, didinti linijų pralaidumą atnaujinant ruožo Radviliškis - Pagėgiai - valstybės siena infrastruktūrą bei užtikrinant 120/90 km/h greitį atitinkamai keleiviniams/krovininiams traukiniams. Planuoto rekonstruoti kelio ilgis – 34,58 km. Šiame kelyje pakloti nauji R-65 tipo bėgiai ant g/b pabėgių su elastine tvirtinimo sistema, iš dalies (vietomis) koreguotas sankasos plotis, kad jis atitiktų reikalavimams, iš dalies pertvarkytas drenažas, pertvarkytos esamos pervažos, įrengti latakai, suremontuoti esami ir įrengti nauji peronai ir pėsčiųjų perėjos, rekonstruotos esamos pralaidos, pertvarkyta (rekonstruota) pervažų ir peronų apšvietimo sistema.

 

Projektui skirta parama

2010 m. gruodžio 10 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-236/SK-227 projektui Nr. VP2-5.1-SМ-02-V-01-008 „IA koridoriaus ruožo Radviliškis–Pagėgiai–v.s. infrastruktūros atstatymas ir modernizacija (I etapas)". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 23764730.35 Eur. Projektui įgyvendinti skirta 20200020.80 Eur. Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 3564709.55 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Pagal 2010 m. gruodžio 10 d. sutartį Nr. 1F-236/SK-227 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2008 gruodžio 18 d., o pabaiga - 2013 m. birželio 8 d., iki kurios pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projekto įgyvendinimas

2008 m. gruodžio 17 d. buvo pasirašyta techninio projekto parengimo paslaugų sutartis su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių katedros Automobilių kelių ir mokslo laboratorija. Techniniai projektai parengti 2010 m. gegužės 18d.

2010 m. spalio 8 d. pasirašyta rangos darbų sutartis su jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių partnerių grupe AB „Kauno tiltai", UAB „Geležinkelio tiesimo centras" ir UAB „Šiaulių plentas". Veiklos trukmė – 730 dienų nuo darbų pradžios datos, kuri yra 2010 m. lapkričio 3 d.

2010 m. gruodžio 10 d. pasirašyta techninės priežiūros paslaugų sutartis su UAB ,,Kelvista". Veiklos trukmė – 730 dienų.

Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.5, 56, 58.12), priedo 31 punktą ir LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 detalizuoto priedo II dalies 8 punktą. Projektas finansuojamas ES paramos lėšomis, Europos investicijų banko paskola, netinkamos išlaidos padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

Įgyvendinus projektą pagerinti ruožo kelio, kelio statinių ir įrenginių techniniai parametrai, padidinti vidutiniai greičiai, taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažintas avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, pagerintas susisiekimas, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas.

 

Atnaujinta 2021-02-01