2007-2013 m. projektai

« Atgal

Infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SМ-02-V-01-001
Projekto pavadinimas: Infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas
Projekto veiklos: 1. Kelmačio vagono pirkimas;
2. Poligonometrinio tinklo įrengimas;
3. Diagnostikos įrangos įsigijimas;
4. Metrologijos laboratorijos akreditavimas;
5. Programinės įrangos pirkimas;
6. Galimybių studijos atnaujinimas.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 - 2014 metai

 

   Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.1-SM-02-V ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo".

   Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3-494 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos lėšos.

   2013 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-600 " Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-001 ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-494 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" pakeitimo" skirtos papildomos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

   Infrastruktūros diagnostikos sistema apima bėgių, dirbtinių statinių ir žemės sankasos diagnostiką, kelio būklės parametrų kontrolės sistemą. Infrastruktūros diagnostika turi būti atliekama šiuolaikiniais metodais, užtikrinančiais tyrimų duomenų pakankamumą ir kokybę bei naudojant šiuolaikinę metodiką ir matavimo sistemas, įskaitant savaeigį kelmatį vagoną. Įgyvendinamas projektas užtikrins infrastruktūros diagnostikos sistemų vientisumą ir kokybę, sukurs bendrą infrastruktūros diagnostikos duomenų bazę.

   AB „Lietuvos geležinkeliai" turimo kelmačio vagono eksploatavimo laikas pasibaigęs, todėl susiklostė situacija, kai nebuvo mobilios kelio būklės patikrinimo priemonės, nes kelmačio vagono, kurį AB „Lietuvos geležinkeliai" naudojo geležinkelių geometrinių parametrų tikrinimui, parametrų tikrinimo ir šifravimo/analizavimo technologija buvo sukurta 1960 m. Neturėta specialaus poligonometrinio tinklo, stoties aukštį virš jūros lygio žymėjo įbetonuoti į stoties rūmus reperiai, buvo naudojamasi valstybiniu I klasės poligonometriniu tinklu, keliuose kas 100 m. įrengti kilometražo reperiai, tačiau jie įrengti per toli nuo geležinkelio kelio linijos. Diagnostikos įranga neefektyvi - kelio geometrinių parametrų, žemės sankasos ir kelio statinių matavimo ir rinkimo prietaisai pasenę ir neatitinkantys šiuolaikinių reikalavimų. Nebuvo akredituotos metrologinės laboratorijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" neturėjo galimybės savo jėgomis atlikti prietaisų metrologinę patikrą bei kalibravimą. Su sistemų pilnaverčiu funkcionavimu susijusi programinė įranga taip pat nebuvo efektyvi - turėta tik ultragarsinių defektoskopų duomenų bazė, ji nebuvo bendra ir priėjimo prie jos neturėjo visi atsakingi darbuotojai, o daugiau diagnostikos duomenų bazių ar programinės įrangos nenaudota. AB „Lietuvos geležinkeliai" neturėjo vieningos kelio priežiūros duomenų bazės, duomenys buvo saugomi atskiruose padaliniuose, skirtinguose formatuose.

 

Projekto tikslai

   Pagrindinis projekto tikslas - atnaujinti ir patobulinti Lietuvos geležinkelių diagnostikos sistemą, prisidėti prie geležinkelių transporto infrastruktūros modernizavimo ir plėtros. Beveik visų Lietuvos geležinkelių kelių geometriniai parametrai tikrinami kelmačiu vagonu. Įrengus poligonometrinį tinklą paspartės priežiūros darbai, inžineriniai tyrinėjimai, kelių remonto ir naujų kelių bei peronų statybos darbai. Diagnostikos įranga padės vykdyti visas geležinkelio infrastruktūros kontrolės ir diagnostikos funkcijas, o akreditavus laboratoriją bus atliekama prietaisų patikra ir kalibravimas, kas palengvins ir sutrumpins darbą. Įdiegus vieningą diagnostikos sistemų duomenų bazę būtų apdorojami ir saugojami bandymų, testavimų metu gaunami rezultatai bei kiti duomenys, pagerės sąlygos operatyviai ir suderinamai administruoti visą diagnostikos procesą. Prioritetas suteikiamas infrastruktūros ir superstruktūros modernizavimui. Sistemos veikimo patikimumas - tiksli ir objektyvi informacija apie kelio ir infrastruktūros parametrus, konstrukcijų bei įrangos diagnostika ir laiku atliktas jų remontas, darbuotojų mokymai ir kvalifikuotas darbas.

   Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.3, 55.5–55.6, 55.8). Taip pat atitinka "Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai" projektų sąrašą, patvirtintą Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 (7 punktas). Projektas finansuojamas ES paramos lėšomis, Europos investicijų banko paskola, netinkamos išlaidos padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

   Projekto vykdytojas valdo turtą nuosavybės teise. Taip pat visas sukurtas turtas (mechanizmai bei įrengimai) nuosavybės teise priklausys AB „Lietuvos geležinkeliai". Žemės plotai, reikalingi įgyvendinti projektui, nuosavybės teise priklauso valstybei – Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai".

   Naudos gavėjai:

Vidaus – AB "Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai.

   Projekto metu sukurtas ar įsigytas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis, turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Projektui skirta parama

   2009 m. spalio 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija (toliau – TID) pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-142 projektui Nr. VP2-5.1-SМ-02-V-01-001 „Infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas".

   Pagal 2009 m. spalio 30 d. sutartį Nr. 1F-142 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2009 m. kovo 30 d., o pabaiga, iki kurios turėjo būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, 2012 m. spalio 30 d. (vėlesniuose susitarimuose pakeista į 2014 m. sausio 31 d.).

  2008 metais AB „Lietuvos geležinkeliai" buvo patvirtinta galimybių studija „Infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas" su joje pateiktais techniniais ir ekonominiais rodikliais. Remiantis studija pateikta paraiška ES paramos lėšoms gauti. TID vertinant pateiktą paraišką buvo konstatuota, kad studija parengta vadovaujantis 2004 metais parengtomis krovinių ir keleivių gabenimo apimčių prognozėmis ir 2006 metais galiojusiais teisės aktais ir metodine kaštų/naudos analizės skaičiavimo medžiaga, t.y. 2004 metais parengtos prognozės yra pasenusios ir neatitinka dabartinės situacijos, o 2008 m. birželio mėn. įsigaliojo Europos Komisijos patvirtintas ,,Investicinių projektų kaštų/naudos analizės vadovas" pakeitęs ankščiau taikytą analizės vadovą. Siekiant užtikrinti tinkamą paraiškos atitikimą galiojantiems reikalavimams bei eliminuoti riziką dėl studijos prognozių tikrumo, TID 2009-08-14 paprašė studiją patikslinti pagal esamą situaciją. Atitinkamai diagnostikos įrangos įsigijimo veiklai užbaigti ir apmokėti visas tinkamas išlaidas trūko - 244634,16 Eur. paramos lėšų.

   AB „Lietuvos geležinkeliai" ėmėsi visų galimų priemonių, kad sumažintų šias išlaidas (3 kartus skelbtas įrangos pirkimo viešasis konkursas). Projektas įgyvendintas laiku, pasiekti visi nustatyti pasiekimo rodikliai, siekiant spartinti ES paramos lėšų panaudojimą. Projektui paprašyta numatyti papildomas ES struktūrinės paramos lėšas – viso 261858,90 Eur, kurios yra sutaupytos įgyvendinant kitus projektus.

   Vadovaudamiesi 2013-03-06 LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-146 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams, dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu aprašu AB „Lietuvos geležinkeliai" 2013-07-11 raštu kreipėsi į TID dėl paramos sutarties pakeitimo ir papildomo finansavimo iš ES fondų lėšų skyrimo. 2013-08-14 TID pritarė papildomo finansavimo skyrimo iniciavimui, o 2013-11-08 parengė ir LR Susisiekimo ministerijai perdavė projekto tinkamumo papildomai finansuoti vertinimo ataskaitą.

   2013 m. gruodžio 17 d. pasirašytas susitarimas Nr. 5 dėl 2009 m. spalio 30 d. projekto „Infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas", projekto kodas Nr. VP2-5.1-SМ-02-V-01-001, finansavimo ir administravimo sutarties Nr. 1F-142 pakeitimo, kuriuo projektui numatytos papildomos paramos lėšos - 261858,90 Eur.

 

Projekto įgyvendinimas

1. Kelmačio vagono pirkimas. Pagrindinis tikslas - įsigyti šiuolaikinį savaeigį kelio geometrinių parametrų matavimo įrenginį su automatiniu duomenų šifravimu ir analizavimų.

2009 m. balandžio 4 d. pasirašyta savaeigio kelmačio vagono pirkimo – pardavimo sutartis, kuri užbaigta 2011 m. liepos 22 d.

2. Poligonometrinio tinklo įrengimas. Pagrindinis tikslas - įrengti 1354,95 km poligonometrinį tinklą, sudarytą iš eilės reperių, jų koordinatės bus tiksliai nustatytos ir apibrėžtos, I klasės poligonometrinis tinklas išdėstytas išilgai geležinkelio kelio ašies.

2010 m. liepos 30 d. pasirašyta sutartis, kuri užbaigta 2012 m. rugpjūčio 24 d.

3. Diagnostikos įrangos įsigijimas. Pagrindinis tikslas - įsigyti 22 tipų diagnostikos įrangą, ko pasekoje bus efektyviau atliekama visų geležinkelio sudedamųjų ir konstruktyvinių elementų, infrastruktūros būklės diagnostika: žemės sankasos, bėgių, viršutinės kelio konstrukcijos, tiltų ir kitų kelio statinių.

2011 m. vasario 2 d., 2012 m. sausio 27 d. ir 2012 m. spalio 25 d. pasirašytos prekių tiekimo sutartys, kurios užbaigtos 2013 m. vasario 4 d.

4. Metrologijos laboratorijos akreditavimas. Pagrindinis tikslas - metrologinei patikrai ir kalibravimui akredituoti metrologijos laboratoriją, gauti akreditacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti geometrinių dydžių matavimo priemonių ir ultragarsinių defektoskopų patikrą.

2011 m. sausio 6 d. pasirašyta sutartis, kuri užbaigta 2012 m. rugpjūčio 16 d.

5. Programinės įrangos pirkimas. Pagrindinis tikslas - įdiegta vieninga diagnostikos sistemų duomenų bazė, kurioje apdorojami ir saugomi bandymų ir testavimų metu gauti rezultatai, pagerėjusios sąlygos operatyviai ir suderinamai administruoti visą diagnostikos procesą bei efektyviai naudotis duomenimis.

2011 m. gegužės 23 d. pasirašyta sutartis, kuri užbaigta 2012 m. rugpjūčio 16 d.

6. Galimybių studijos atnaujinimas. Pagrindinis tikslas - užtikrinti tinkamą projekto atitikimą galiojantiems reikalavimams bei eliminuoti riziką dėl studijos prognozių tikrumo.

Sutartis pasirašyta 2010 m. spalio 26 d., užbaigta 2011 m. gegužės 4 d.

 

Atnaujinta 2021-02-01