2007-2013 m. projektai

« Atgal

Intermodalinio terminalo Kauno viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SM-02-V-01-023
Projekto pavadinimas: Intermodalinio terminalo Kauno viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba
Projekto veiklos: 1. Intermodalinio terminalo statyba (viešojo logistikos centro infrastruktūros sukūrimas) ir privažiuojamojo kelio rekonstravimas.
2. Techninė priežiūra.
3. Statinio projekto vykdymo priežiūra.
4. Techninės dokumentacijos parengimas.
5. Viešinimo priemonių vykdymas.
6. Žemės sklypų išpirkimas.
7. Elektros tinklų tiesimas.
8. Elektros tinklų iškėlimas.
9. Miško žemės pervertimas kitomis naudmenomis bei su tuo susijusių schemų ir pažymų ruošimas.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 - 2015 metai

 

Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.1-SM-02-V ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo".

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 3-423 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

Veiksmų programa: VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 260 projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3-435 AB „Lietuvos geležinkeliai" siūloma steigti Vilniaus ir Kauno viešuosius logistikos centrus ir juos valdyti. Geografiniu požiūriu Kauno viešojo logistikos centro intermodalinis terminalas yra nepaprastai patogioje vietoje – šalia Kauno tarptautinio oro uosto, Kauno laisvosios ekonominės zonos ir netoli Lenkijos bei savo prieigos prie Baltijos jūros neturinčios ir tinkamų sandėliavimo plotų poreikį jaučiančios Baltarusijos. Didelį privalumą terminalui suteikia išsidėstymas šalia IX transeuropinio transporto (kelių ir geležinkelių) koridoriaus, jungiančio Rytus ir Vakarus per Klaipėdos uostą, bei I transeuropinio transporto koridoriaus, jungiančio Pietų Europą su Šiaurės valstybėmis. Todėl, įgyvendinus projektą, bus skatinama Europos šalių sanglauda, įskaitant tiek transporto srityse, tiek ir ekonominė apskritai. Atsižvelgiant į terminalo geografinį išsidėstymą bei į krovos paslaugas, kurios bus teikiamos kelių ir geležinkelių transporto rinkos dalyviams, projektas skatins transeuropinės reikšmės geležinkelio transporto ir daugiarūšio transporto infrastruktūros plėtrą.

 

Projekto tikslai

Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (toliau - Strategija), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 32 ir 55.6 punktus, taip pat 24 ir 46 Strategijos priede nurodytus Lietuvos transporto infrastruktūros modernizavimo ir plėtros investicijų poreikio suvestinės punktus. Projektas finansuotas ES paramos ir partnerių lėšomis. Netinkamos išlaidos padengtos partnerių lėšomis. Įgyvendintas projektas skatina mūsų šalies ir kitų ES narių sanglaudą ekonomikos bei transporto paslaugų (krovinių transportavimo, logistikos, ekspedijavimo ir pan.) rinkos srityse, tuo pačiu mažėja autokelių apkrovimas, spūstys juose, eismo įvykių, aplinkos tarša. Projekto rezultatai padės Lietuvai sėkmingai integruotis į ES transporto sistemą, didinti šalies geležinkelių konkurencingumą Europos transporto paslaugų rinkoje.

 

Projektui skirta parama

2013 m. spalio 3 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė Projekto „Intermodalinio terminalo Kauno viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba", projekto kodas Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-023, finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-186. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 25.383.881,74 Eur, projektui įgyvendinti skirta 21.444.303,30 Eur Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų, o projekto partneriai, t.y. AB „Lietuvos geležinkeliai" (vykdantysis partneris), Kauno miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos įsipareigojo skirti ne mažiau nei 3.939.578,44 Eur nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat visi projekto partneriai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Pagal 2013 m. spalio 3 d. sutartį Nr. 1F-186, projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2010 m. balandžio 26 d., o pabaiga - 2015 m. rugsėjo 28 d. iki kurios pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos. 2015 m. balandžio 3 d. ir 2015 m. balandžio 16 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos išdavė statybos užbaigimo aktus.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis:

Projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo – nuosaikaus ir darnaus ūkio šakų ir regionų ekonomikos vystymosi, transporto ūkio šakos poveikio aplinkai mažinimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant intermodalinių vežimų plėtojimą ir naujų darbo vietų Kauno regione steigimą. Kauno viešojo logistikos centro (VLC) intermodalinis terminalas prisidės prie transporto ir logistikos ūkio šakos vystymosi. Šalia terminalo veiks transporto ir logistikos įmonės, pritrauksiančios į Lietuvą papildomus krovinių kiekius. Kauno VLC intermodalinis terminalas prisidės prie Kauno regiono ekonomikos vystymosi. Kauno VLC intermodalinis terminalas teikia krovos paslaugas, taip skatindamas vežti krovinius geležinkelių transportu. Dėl sumažėjusių kelių transporto srautų mažėja jo daromas neigiamas poveikis aplinkai bei pavojus žmonių sveikatai.

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

Vykdant projektą, buvo siekiama priimti kompetentingus, novatoriškus, veiksmingus ir racionalius sprendimus, dalyvaujant skirtingų lyčių bei socialinių grupių atstovams sprendimų priėmimo procedūrose. Projekto įgyvendinimo veiklose nebuvo jokių apribojimų dėl lyčių lygybės ar nediskriminavimo principų įgyvendinimo. Steigiant Kauno VLC intermodalinį terminalą sudarytos vienodos galimybės skirtingų lyčių bei socialinių grupių atstovams naudotis terminalo paslaugomis arba siekti jame įsidarbinti ir tokiu būdu išlikti ar tapti aktyviais ekonominio ir socialinio gyvenimo dalyviais.

 

Projekto įgyvendinimas

Darbai atlikti Kauno miesto bei Kauno rajono savivaldybėse. Pagrindiniai darbai apima konteinerinio terminalo ir susijusios infrastruktūros statybą, įskaitant teritorijos paruošimą, taip pat privažiuojamojo automobilių kelio (Palemono g. Kauno mieste bei magistralinio kelio nuovažos ir viaduko Vilnius – Kaunas A1 kelyje) rekonstrukciją. Pagrindiniai bei daugiausiai investicijų pareikalavę darbai terminalo teritorijoje – vidinės terminalo teritorijos dangos įrengimas, įskaitant krovos frontą, rekonstruotos ar naujai įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, krovos keliai ir konteinerių sandėliavimo aikštelės, šaligatviai, saugaus eismo priemonės, pastatyti geležinkelio keliai Nr. 26, Nr. 27 (1520 mm vėžės pločio geležinkelio krovos baro, vagonų remonto ir pokraniniai keliai) bei Nr. 28, Nr. 29 (1435 mm vėžės pločio geležinkelio krovos baro keliai), kurie prijungti prie esamų kelių Palemono parke. Nemažai lėšų panaudota konteinerinio 40 t keliamosios galios krano įsigijimui ir įrengimui.

Projekto metu įsigyta įranga/technika:

Ožinis konteinerinis kranas (kėlimo galia 40 t; krano sudėtyje: automatinis griebtuvas 20, 40, 45 pėdų konteineriams ir puspriekabėms);

Konteinerių transportavimo vilkikas;

Puspriekabė, skirta konteinerių vežimui;

Sandėlio krautuvas, paletuotų krovinių iš/į konteinerį krovai;

Terminalo operacinė sistema (TOS) (kompiuterizuotos darbo vietos, numerių atpažinimo sistema, konteinerių defektoskopija, duomenų saugykla, programinė įranga).

Projekto naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – logistikos, ekspedijavimo, krovinių vežimo ir pan. veikla užsiimančios įmonės, visuomenė, savivaldybė ir valstybė.

Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš ES paramos lėšų turtas ne mažiau kaip penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos neturėtų būti perleistas, įkeistas, parduotas ar kitokiu būdu suvaržytos intelektinės ar daiktinės teisės.

 

Atnaujinta 2021-02-01