2007-2013 m. projektai

« Atgal

Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SM-02-V-01-022
Projekto pavadinimas: Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba
Projekto veiklos: 1. Intermodalinio terminalo statyba.
2. Techninė priežiūra.
3. Statinio projekto vykdymo priežiūra.
4. Techninės dokumentacijos parengimas.
5. Viešinimo priemonių vykdymas.
6. Elektros įrenginių prijungimas prie skirstomųjų tinklų bei iškėlimas.
7. Galimybių studijos vertimas.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008 - 2015 metai

 

Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.1-SM-02-V ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo" (aktuali redakcija – 2013-10-15 įsakymas Nr. 3-535).

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3-382 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

Veiksmų programa: VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 110 projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3-435 AB „Lietuvos geležinkeliai" siūloma steigti Vilniaus ir Kauno viešuosius logistikos centrus ir juos valdyti. Geografiniu požiūriu Vilniaus viešojo logistikos centro intermodalinis terminalas yra nepaprastai patogioje vietoje – Vilniuje, kur sukuriama apie 40 %  Lietuvos BVP, ir netoli Lenkijos bei savo prieigos prie Baltijos jūros neturinčios ir tinkamų sandėliavimo plotų poreikį jaučiančios Baltarusijos. Didelį privalumą terminalui suteikia išsidėstymas šalia IX transeuropinio transporto (kelių ir geležinkelių) koridoriaus, jungiančio Rytus ir Vakarus per Klaipėdos uostą, bei I transeuropinio transporto koridoriaus, jungiančio Pietų Europą su Šiaurės valstybėmis. Todėl, įgyvendinus projektą, skatinama Europos šalių sanglauda, įskaitant tiek transporto srityse, tiek ir ekonominė apskritai. Atsižvelgiant į terminalo geografinį išsidėstymą bei į krovos paslaugas, kurios teikiamos kelių ir geležinkelių transporto rinkos dalyviams, projektas skatina transeuropinės reikšmės geležinkelio transporto ir daugiarūšio transporto infrastruktūros plėtrą.

 

Projekto tikslai

Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (toliau - Strategija), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 32 ir 55.6 punktus, taip pat 24 ir 46 Strategijos priede nurodytus Lietuvos transporto infrastruktūros modernizavimo ir plėtros investicijų poreikio suvestinės punktus. Projektas finansuotas ES paramos ir projekto vykdytojo lėšomis. Netinkamos išlaidos dengtos projekto vykdytojo lėšomis. Įgyvendinus projektą, skatinama mūsų šalies ir kitų ES narių sanglauda ekonomikos bei transporto paslaugų (krovinių transportavimo, logistikos, ekspedijavimo ir pan.) rinkos srityse, tuo pačiu mažinamas autokelių apkrovimas, spūstys juose, eismo įvykių, aplinkos tarša. Projekto rezultatai padės mums sėkmingai integruotis į ES transporto sistemą, didinant šalies geležinkelių konkurencingumą Europos transporto paslaugų rinkoje.

 

Projektui skirta parama

2013 m. rugpjūčio 20 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė Projekto „Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba", projekto kodas Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-022, finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-158. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 31044314.59 Eur, projektui įgyvendinti skirta 26226236.97 Eur Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 4.818.077,63 Eur nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat visi projekto vykdytojas užtikrino visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Pagal 2013 m. rugpjūčio 20 d. sutartį Nr. 1F-158, projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2008 m. gruodžio 22 d., o pabaiga - 2015 m. rugsėjo 22 d., iki kurios pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos. 2015 m. liepos 23 d. gautas statybos užbaigimo aktas.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis:

Projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo - nuosaikaus ir darnaus ūkio šakų ir regionų ekonomikos vystymosi, transporto ūkio šakos poveikio aplinkai mažinimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant intermodalinių vežimų plėtojimą ir naujų darbo vietų Vilniaus regione steigimą. Vilniaus viešojo logistikos centro (VLC) intermodalinis terminalas prisideda prie transporto ir logistikos ūkio šakos vystymosi. Šalia terminalo steigsis transporto ir logistikos įmonės, pritrauksiančios į Lietuvą papildomus krovinių kiekius. Vilniaus VLC plėtojamas Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijoje, taip prisidedant prie šių savivaldybių ekonomikos vystymosi. Vilniaus VLC intermodalinis terminalas teikia krovos paslaugas, taip skatindamas vežti krovinius geležinkelių transportu. Dėl sumažėjusių kelių transporto srautų mažėja jo daromas neigiamas poveikis aplinkai bei pavojus žmonių sveikatai.

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

Vykdant projektą, buvo siekiama priimti kompetentingus, novatoriškus, veiksmingus ir racionalius sprendimus, dalyvaujant skirtingų lyčių bei socialinių grupių atstovams sprendimų priėmimo procedūrose. Projekto įgyvendinimo veiklose nebuvo jokių apribojimų dėl lyčių lygybės ar nediskriminavimo principų įgyvendinimo. Steigiant Vilniaus VLC intermodalinį terminalą sudarytos vienodos galimybės skirtingų lyčių bei socialinių grupių atstovams naudotis terminalo paslaugomis arba siekti jame įsidarbinti ir tokiu būdu išlikti ar tapti aktyviais ekonominio ir socialinio gyvenimo dalyviais.

 

Projekto įgyvendinimas

Rangos darbai atlikti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Pagrindiniai darbai apėmė konteinerinio terminalo ir susijusios infrastruktūros statybą, įskaitant teritorijos paruošimą. Didžiosios dalies investicijų pareikalavo: 40 t keliamosios galios ožinis kranas, 45 t keliamosios galios konteinerinis krautuvas, geležinkelio keliai, pastatai, sustiprintos dangos konteinerių saugojimo aikštelė bei automobilių keliai ir stovėjimo aikštelės, automatizuota terminalo valdymo sistema. Už aptverto terminalo sklypo ribų įrengtas 12 MW elektros skirstomasis punktas.

 

Projekto naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – logistikos, ekspedijavimo, krovinių vežimo ir pan. veikla užsiimančios įmonės, visuomenė, savivaldybė ir valstybė.

Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš ES paramos lėšų turtas ne mažiau kaip penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos neturėtų būti perleistas, įkeistas, parduotas ar kitokiu būdu suvaržytos intelektinės ar daiktinės teisės.

 

Atnaujinta 2021-02-01