2007-2013 m. projektai

« Atgal

IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.2-SM-01-V-01-007
Projekto pavadinimas: IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu -Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas
Projekto veiklos: Galimybių studijos "IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu–Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra" koregavimas;
Anglinės EC rekonstrukcija;
Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr.54 rekonstrukcijos techninio projekto parengimas;
Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr.54 rekonstrukcijos rangos darbai.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009–2014 metai

 

Projektas „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas" apėmė šiuos projektus: Anglinės EC rekonstrukcija, Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcija, galimybių studijos „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra" koregavimas.

Projektas 2009-05-14 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-210 buvo įtrauktas į patvirtintą „Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" valstybės projektų sąrašą Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01.

Projektui „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas" įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 3-469 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.2 Svarbiausio šalies tranzito mazgo-Klaipėdos jūrų uosto-potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas;

Priemonė: VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

 Parengus galimybių  studiją pastebėta, kad AB „Lietuvos  geležinkeliai" krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų, esami Perkėlos keliai yra fiziškai seni ir nusidėvėję, reikalaujantys rekonstrukcijos. Taip pat būtina rekonstruoti Anglinės kelyno EC įrengiant blokinę maršrutinę relinę centralizacijos sistemą ir kt. Įgyvendinus projektą visų pirma būtų pagerintas infrastruktūros  pajėgumas krovininiam transportui, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas, tuo sumažintas neigiamas eismo įvykių poveikis aplinkai.

Projektas „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas" atitinka  ilgalaikės  (iki  2025  metų)  Lietuvos  transporto  sistemos  plėtros strategijos,  patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 57.14 ir 58.12 punkto nuostatas bei ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto  sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo  darbų  „Kiti   projektai"  projektų  sąrašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr.3-285 24 punkto nuostatas.

 

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti uosto sąveiką su geležinkelių ir kelių transportu.  Įgyvendinus projektą išplėsti Anglinės kelyno bei Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 infrastruktūros pajėgumai.

 

Projektui skirta parama

2010 m. rugsėjo  7  d.  AB  "Lietuvos   geležinkeliai",  LR  Susisiekimo  ministerija  ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-152 projektui Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01-007 "IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu-Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas". Pagal šią sutartį  projekto veiklų įgyvendinimo  pradžia - 2009 m. gegužės 12 d., o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, 2014 m. vasario 7 d. (vėlesniuose susitarimuose pratęsta iki 2014 m. rugpjūčio 7 d.).

Finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta vadovaujantis ne vien tik pasirašytomis projekto veiklų sutartimis - projekto veiklų vertės, kurių vykdymui dar nebuvo pasirašytos sutartys, buvo planuojamos, nes tuo metu buvo rengiamas Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcijos techninis projektas. Įvykus likusiesiems projekto veiklų viešiesiems pirkimams, pasirašytos Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcijos rangos darbų, techninės priežiūros bei statinio projekto vykdymo priežiūros sutartys, kurių vertės, išskyrus projekto vykdymo priežiūros sutartį, skyrėsi ir dėl to atsirado papildomo finansavimo poreikis.

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2014-04-10 raštu kreipėsi į TID dėl paramos sutarties pakeitimo ir papildomo finansavimo iš ES fondų lėšų skyrimo. TID pritarė papildomo finansavimo skyrimo iniciavimui, paraiška papildomoms ES paramos lėšoms gauti pateikta, 2014-05-30 įvertinta ir 2014-06-02 LR Susisiekimo ministerijai perduota projekto tinkamumo papildomai finansuoti vertinimo ataskaita. LR Susisiekimo ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. 3-302-(E) projektui skirtos papildomos ES paramos lėšos.

2014 m. rugpjūčio 7 d. pasirašytas susitarimas  Nr. 4 dėl 2010 m. rugsėjo 7 d. dėl projekto „"IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas", projekto kodas Nr. VP2-5.2-SM-01l-V-01-007, finansavimo ir administravimo sutarties Nr. 1F-152 pakeitimo, kuriuo projektui numatytos papildomos paramos lėšos - 166.460,92 Eur.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 10953068.88 Eur. AB "Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 9.335.077,70 Eur Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 1617991.19 Eur nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB "Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

 

Projekto įgyvendinimas

Vykdant  projektą 2009  m. gegužės 12  d.  su  paslaugos  teikėju  AB „Pramprojektas"  pasirašyta galimybių  studijos „IXB  koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos  geležinkelio  mazgo plėtra" koregavimo  sutartis. Sutarties  vertė - 31.858,21 Eur  (be PVM). 2009  m. rugpjūčio 27 d. studija  baigta koreguoti.

2010 m. vasario 2 d. su rangovu - jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių partnerių grupe UAB „Elmonta" ir UAB „Telekonta" - pasirašyta rangos  sutartis  Anglinės  EC  rekonstrukcijai.  Sutarties  vertė: 5.153.370,13 Eur (be PVM). Veiklos trukmė -730 dienų. 2010 m. gegužės 7 d. su UAB „Optimalus ryšys" (2010-10-13 reorganizuota į UAB „OR Consulting") pasirašyta techninės priežiūros sutartis. Sutarties vertė - 46.000,35 Eur (be PVM), trukmė 1185 dienos.

Taip pat 2010 m. liepos 2 d. pasirašyta  projekto „IXB koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas, Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcija" techninio projekto parengimo sutartis su AB „Pramprojektas". Sutarties vertė: 52.421,23 Eur (be PVM). Techninio projekto parengimo trukmė 5 mėnesiai.

2011 m. spalio 11 d. su rangovu - jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių partnerių grupe UAB „Hidrostatyba", UAB „Plungės Jonis-S" ir UAB „Geležinkelių tiesimo centras" - pasirašyta „IXB koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas, Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcija" sutartis. Sutarties vertė: 6.861.360,47 Eur (be PVM). Veiklos trukmė - 547 dienos. 2011 m. spalio 11 d. su jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių partnerių grupe UAB „Kelvista" ir UAB „Agvia" pasirašyta techninės priežiūros sutartis. Sutarties vertė: 34.754,41 Eur (be PVM), trukmė 547 dienos.

Žemės sklypas, kuriame atlikta Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcija, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. AB „Lietuvos geležinkeliai"  minėtą žemės sklypą valdo patikėjimo teise. Žemės sklypas, kuriame atlikta Anglinės EC rekonstrukcija, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, jį patikėjimo teise valdo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau- VĮ KVJUD). AB „Lietuvos geležinkeliai"  ir VĮ KVJUD yra projekto partneriai (Partnerystės sutartis - 2009-07-08 Nr. SK-133/342009-417).

Naudos gavėjai:

Vidaus - AB „Lietuvos geležinkeliai".

Išorės - vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai.

AB „Lietuvos geležinkeliai" yra atsakingas už parengtų techninių projektų ir už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą ir nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus  po projekto užbaigimo be TID  ir (arba)  SM raštiško  sutikimo  neturi teisės perleisti,  parduoti,  įkeisti  turto ar kitokiu būdu  suvaržyti  daiktinių  teisių į turtą, kuriam įsigyti  ar  sukurti  skirtos   projekto  finansavimo lėšos.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto metu atlikti darbai:
I. „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas. Anglinės EC rekonstrukcija". Įgyvendinus šį projektą atlikta Klaipėdos geležinkelio stoties Anglinės ir Uosto kelynų rekonstrukcija - įrengta blokinė maršrutinė relinė centralizacijos sistema, pervažų relinės signalizacijos sistemos bei LED tipo traukinių šviesoforai. Įrengta modulinė transformatorinė, kuri užtikrina I kategorijos elektros maitinimą bei elektros tiekimo įrenginius, skirtus stoties signalizacijos įrangai ir kitiems objektams. Taip pat sumontuota traukinių vietos nustatymo įranga, vaizdo stebėjimo sistemos pervažose ir kitose sudėtingose geležinkelio darbo vietose, įdiegti garsiniai bei technologiniai ryšiai.
II. „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas. Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcija": Perkėlos kelynas naudojamas vagonų kaupimui ir paskirstymui prieš pakraunant vagonus į keltus - laivus, o geležinkelio kelias Nr. 54 jungia „Draugystės" stoties lyginį kelyną su „Perkėlos" kelynu. Perkėlos kelyne rekonstruoti geležinkelio keliai Nr. 6, 7, 8, 9, 10 pailginant 9 ir 10 kelius iki ne mažesnio kaip 850 m naudingo ilgio.
III. Atlikti Galimybių studijos „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra" koregavimo darbai.
Įgyvendinus projektą pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas, tuo sumažintas neigiamas eismo įvykių poveikis aplinkai.

 

Atnaujinta 2021-02-01