2007-2013 m. projektai

« Atgal

Jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda - Pagėgiai infrastruktūros modernizavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-4.4-SМ-01-V-02-005
Projekto pavadinimas: Jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda - Pagėgiai infrastruktūros modernizavimas
Projekto veiklos: 1. Projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra;
2. Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda - Pagėgiai infrastruktūros modernizavimas;
3. Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda - Pagėgiai infrastruktūros modernizavimo techninė priežiūra;
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 - 2014 metai.

 

Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-209 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SМ-01-V priemonė ,,Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas" geležinkelių transporto valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-4.4-SМ-01-V-02 patvirtinimo" (aktuali redakcija –2012-04-24 įsakymas Nr. 3-294).

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3-463 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SМ-01-V priemonė ,,Valstybinė reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas" yra skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;;

Prioritetas: VP2-4 Esminė ekonominė infrastruktūra;;

Uždavinys: VP2-4.4 Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas;;

Priemonė: VP2-4.4-SМ-01-V Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas..

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Atlikus galimybių studiją, nustatyta, kad linija yra svarbi Lietuvos ekonomikai, bet ji yra kritinės būklės (traukinių greičiai siekia pusę arba kiek daugiau nei pusę nustatytos kelio kategorijos greičio), yra mažas traukinių pralaidumas, būtinas infrastruktūros modernizavimas (kelio ir kelio statinių rekonstravimas).

Įgyvendinant šį projektą numatoma rekonstruoti Klaipėdos-Pagėgių linijos keturis blogiausios būklės ruožus: kilometrai – nuo 24 km iki 36 km, nuo 41 km iki 50,6 km, nuo 69 km iki 73,4 km ir nuo 78 km iki 85,50 km. Iš viso 33,5 km.

 

Projekto tikslai

Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, padidės pralaidumas bei vidutiniai ir maksimalūs greičiai, bus taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažės avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, pagerės susisiekimas, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005 m. birželio23 d. nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.5–55.6, 55.8, 58.3) ir priedo 27 punktą. Projektas bus finansuojamas ES paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos taip pat bus padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

 

Projektui skirta parama

2012 m. rugpjūčio 10 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-187 projektui Nr. VP2-4.4-SМ-01-V-02-005 „Jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda - Pagėgiai infrastruktūros modernizavimas". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 23596973.72 Eur., AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 20057427.66 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšų o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 3539546.06 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Pagal 2012 m. rugpjūčio 10 d. sutartį Nr. 1F-187 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. spalio 8 d., o pabaiga, iki kurios buvo pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2014 m. gruodžio 20 d.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

projektas užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą (numatomos investicijos, sąnaudų mažinimas);

užtikrina didesnį eismo saugumą (pervažų signalizacijos įrenginių pertvarkymas);

nepažeidžia aplinkosauginių reikalavimų (galimybių studijoje atliktas poveikio aplinkai vertinimas);

užtikrina didesnį eismo saugumą (pervažų signalizacijos įrenginių pertvarkymas);

teikia pirmenybę turinčiam mažiausią neigiamą poveikį aplinkai transportui. Taip projektas prisideda prie svarbiausio Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatyto tikslo, t.y. pasiekti aplinkos apsaugos, socialinių ir ekonominių visuomenės tikslų pusiausvyrą, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų, įgyvendinimo. Pasiekti rezultatai teigiamai paveiks regionų vystymąsi, nes po jo įgyvendinimo bus sumažinti aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai skirtumai.

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

Projektas prisideda prie lygių galimybių užtikrinimo. Rengiant ir įgyvendinant projektą AB "Lietuvos geležinkeliai" užtikrina vyrų ir moterų lygias galimybes, teises, atsakomybę tiesiogiai ir netiesiogiai pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurias teikia projektas.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto pradžia ir pabaiga:

2009 m. spalio 8 d. pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis su RAB DC Projekts. 

2012 m. balandžio 20 d. pasirašyta rangos darbų sutartis su jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių partnerių grupe UAB Šiaulių plentas, UAB Hidrostatyba ir UAB Geležinkelio tiesimo centras. Sutarties trukmė - 680 kalendorinių dienų nuo darbų pradžios, kuri yra 2012 m. gegužės 30 d. (pasibaigus vykdymo terminui numatytas 60 kalendorinių dienų defektų šalinimo laikotarpis).

2012 m. balandžio 20 d. pasirašyta techninės priežiūros paslaugų sutartis su UAB Kelvista. 

2012 m. liepos 5 d. pasirašyta statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis su Ardanuy Ingenieria S.A. 

Visi darbai užbaigti, išduoti statybos užbaigimo aktai: 2014-12-30 Nr. SUA-30-141230-00343; 2014-10-28 Nr. SUA-30-141028-00241; 2014-10-13 Nr. SUA-70141013-00051.

Kilometrų sk.: rekonstruojamo kelio ilgis – 33,5 km.

Didesni techniniai darbai: Įgyvendinant projektą numatoma rekonstruoti visą geležinkelio liniją, reikiamose vietose platinti sankasą, renovuojant smėlio pagalvę, kelkraščius, rekonstruojant geležinkelio kelią, pralaidas, pervažas, drenažo ir paviršinių nuotekų surinkimo sistemą.

Gretimi miesteliai/kaimai: Klaipėda, Šilutė ir Pagėgiai.

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdoma rekonstrukcija, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai".

Naudos gavėjai:

Vidaus – AB "Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas naudojimas pareiškėjo lėšomis, turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2021-02-01