2007-2013 m. projektai

« Atgal

Kauno stoties, aplinkelio Palemonas - Rokai - Jiesia ir Kauno - Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SМ-02-V-01-002
Projekto pavadinimas: Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas - Rokai - Jiesia ir Kauno - Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimas
Projekto veiklos: Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimas
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008 – 2014 metai

 

 

Projektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.1-SM-02-V ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo" patvirtintą programą.

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3-494 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

 

Eismas IX Koridoriaus D atšakos ruože tarp Kauno ir valstybės sienos su Rusijos federacijos Kaliningrado sritimi su esamomis technologijomis ir infrastruktūra pasiekė savo eksploatavimo ribas. Kelių atnaujinimas, geležinkelių viršutinės kelio struktūros ir žemės darbų atstatymas leis LG išlaikyti esamą pajėgumą, o signalizacijos sistemos ir susijusios elektros tiekimo sistemos modernizavimas gerokai padidins pajėgumus; pagerins atitinkamo geležinkelio koridoriaus patikimumą ir saugumą. Projekto "Kauno stoties aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimas" tikslas - didinti ruožo pralaidumą ir taip prisidėti prie geležinkelių linijų techninių parametrų gerinimo. Po projekto užbaigimo numatomas didesnis traukinių pralaidumas bei didesnės vežamų krovinių apimtys modernizuotoje linijoje Kaunas - Kybartai ir Kauno stoties aplinkkelyje Palemonas-Rokai-Jiesia.

 

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie geležinkelių linijų techninių parametrų gerinimo. Įgyvendinus projektą ir modernizavus Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginius bus padidintas Kauno stoties ir aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų linijos pralaidumas.

 

Projektui skirta parama

2009 m. spalio 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-143 projektui Nr. VP2-5.1-SМ-02-V-01-002 „Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas - Rokai - Jiesia ir Kauno - Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimas". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 39934324.21 Eur., AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 33944175.57 Eur. Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 5990148.63 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Pagal 2009 m. spalio 30 d. sutartį Nr. 1F-143 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2008 gruodžio 30 d., o pabaiga 2014 m. liepos 25 d. iki kurios pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projekto įgyvendinimas

Vykdant projektą 2008 gruodžio 30 d. su rangovu jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių partnerių grupe UAB „Fima" ir AŽD Praha s.r.o. pasirašyta rangos darbų sutartis. Veiklos trukmė – 1644 dienos. O 2009 m. liepos 30 d. su jungtinės veiklos sutarties partneriais UAB „Optimalus ryšys" ir Scott Wilson Ltd. pasirašyta techninės priežiūros sutartis. Veiklos trukmė – 1674 dienos.

Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.3, 55.5–55.6, 55.8). Taip pat atitinka "Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai"" projektų sąrašą, patvirtintą Susisiekimo ministro 2008 liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 (7 punktas). Projektas finansuojamas ES paramos lėšomis, Europos investicijų banko paskola, netinkamos išlaidos padengtos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

Projekto vykdytojas valdo turtą nuosavybės teise. Taip pat visas sukurtas turtas (mechanizmai bei įrengimai) nuosavybės teise priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai". Žemės plotai, reikalingi įgyvendinti projektui, nuosavybės teise priklauso valstybei – Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai".

Naudos gavėjai:

Vidaus – AB "Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai.

Projekto metu sukurtas ar įsigytas iš finansavimo lėšų turtas išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis, turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

Įgyvendinus Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimo projektą padidintas Kauno stoties ir minėtos linijos pralaidumas bei saugumas.

 

Atnaujinta 2021-02-01