2007-2013 m. projektai

« Atgal

Įdiegti vaizdo stebėjimo sistemą tranzitinės linijos Kena-Vilnius-Kaunas-Kybartai ruože Kaunas-Kybartai

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: ISF10/3.5.1.6-6.2.
Projekto pavadinimas: Įdiegti vaizdo stebėjimo sistemą tranzitinės linijos Kena-Vilnius-Kaunas-Kybartai ruože Kaunas-Kybartai
Projekto veiklos: Įdiegti vaizdo stebėjimo sistemą tranzitinės linijos Kena-Vilnius-Kaunas-Kybartai ruože Kaunas-Kybartai
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-2012 m.

 

 

Projektas finansuojamas Europos sąjungos Išorės sienų fondo lėšomis (ISF), juo išreiškiamas solidarumas teikiant finansinę paramą toms valstybėms narėms, kurios užtikrina išorės sienų saugumą šalims, kurios priklauso Šengeno sutarties erdvei.

Projektas atitinka ISF daugiametės 2007–2013 m. programos Specialiosios Kaliningrado tranzito schemos 1 prioritetą „Parama tolimesniam laipsniškam bendros integruotos sienų valdymo, susijusio su asmenų patikrinimais ir išorės sienų priežiūra, sistemos diegimui 6 tikslą Geležinkelio tranzito ruožo saugos didinimas plečiant strateginių objektų vaizdo stebėjimo sistemą ir stiprinant jų apsaugą".

Veiksmų programa: Išorės sienų fondo 2010 m. metinė programa;

Prioritetas: 1 prioritetas: parama tolesniam laipsniškam bendros integruotos sienų valdymo, susijusio su asmenų patikrinimais ir išorės sienų priežiūra, sistemos diegimui;

Uždavinys: 3.5.1.6. Įdiegti vaizdo stebėjimo sistemą;

Priemonė: Specialioji tranzito schema.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 401532,28 Eur
ES lėšos 401532,28 Eur
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos 84321,78 Eur
Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 84321,78 Eur
IŠ VISO 485854,06 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

2003 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Vyriausybėms pasirašius susitarimą dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos, Rusijos Federacijos piliečiams vienkartinei kelionei traukiniu maršrutu Rusijos Federacijos teritorija - Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją ir atgal, pradėti išduoti supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentai (toliau - STGD). Įgyvendinant šį susitarimą ir Lietuvai, kaip Europos Sąjungos (toliau - ES) narei, prisiimant įsipareigojimus saugoti išorines ES sienas, kyla pareiga organizuoti tranzitinių keleivinių traukinių, vykstančių maršrutu Kena - Vilnius - Kaunas - Kybartai, stebėjimą, užkirsti kelią tranzito tvarkos pažeidimams, operatyviai reaguoti į juos, atlikti asmenų, neteisėtai išsilaipinusių iš tranzitinio traukinio, tapatybės nustatymą, jų grąžinimą į Rusijos Federaciją ir kt.

Šių uždavinių įgyvendinimą apsunkina tranzitinės linijos Kena - Vilnius - Kaunas - Kybartai specifika. Net 29 šios linijos vietose traukinių greitis ribojamas iki 25 km/ h. Joje yra 36 geležinkelio stotelės, 34 neprižiūrimi ir neapšviesti tiltai, 1 tunelis, 7 pėsčiųjų tiltai, 13 viadukų, 149 pralaidos ir 37 sankryžos. Dėl šių faktorių traukiniui tenka dažnai mažinti greitį, tai ypatingai didina galimybę asmenims neteisėtai išsilaipinti iš tranzitinio traukinio.

Vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas pagal specialiąją Kaliningrado tranzito 2006 m. programą 5 linijų objektuose - Vilniaus, Kauno, Palemono ir Lentvario geležinkelio stotyse, taip pat geležinkelio tilto per Vokės upę teritorijose tapo efektyvia priemone užtikrinant tinkamą Lietuvos prisiimtų įsipareigojimų tranzitinės linijos kontrolės srityje įgyvendinimą.

 

Projekto tikslai

Įdiegus naujausių technologijų vaizdo stebėjimo sistemas iš esmės padidinti tranzitinės linijos kontrolę ir sudaryti galimybę operatyviau reaguoti į tranzito tvarkos pažeidimus.

 

Projektui skirta parama

Projektas finansuojamas Išorės sienų fondo 2010 m. metinės programos lėšomis. 2011-07-12 pasirašyta paramos skyrimo projektui sutartis Nr. 1VL-551/2011/4-12-58/SK-147 tarp AB "Lietuvos geležinkeliai", Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (atsakingoji institucija) ir VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (įgaliotoji institucija).

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis:

projektas prisideda prie Lietuvos ekonomikos augimo (investicijos);

nepažeidžia aplinkosauginių reikalavimų;

teikia pirmenybę mažiausią neigiamą poveikį aplinkai turinčiam transportui. Taip projektas prisideda prie svarbiausio Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatyto tikslo, t.y. pasiekti aplinkos apsaugos, socialinių ir ekonominių visuomenės tikslų pusiausvyrą, neperžiangiant leistinų poveikio aplinkai ribų, įgyvendinimo. Pasiekti rezultatai teigiamai veikia regionų vystymąsi, nes, įgyvendinus projektą, mažinami aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai skirtumai.

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

Neigiamos įtakos lygybei ir nediskriminavimui projektas neturėjo. Dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vienodos tiek vyrams, tiek moterims, taip pat bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams. Projektas prisidėjo prie lygių galimybių užtikrinimo. Rengiant ir įgyvendinant projektą AB "Lietuvos geležinkeliai" užtikrino vyrų ir moterų lygias galimybes, teises, atsakomybę tiesiogiai ir netiesiogiai pasinaudoti naujomis galimbėmis, kurias teikia projektas.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimo metu vaizdo stebėjimo sistemos įrengtos 4 objektuose:

Kazlų Rūdos geležinkelio stotis - 12 vaizdo stebėjimo kamerų, stoties dalis aptverta tvora.

Panerių geležinkelio stotis - 16 vaizdo stebėjimo kamerų.

Geležinkelio tiltas per Šešupę - 6 vaizdo stebėjimo kameros.

Jiesios geležinkelio tiltų kompleksas - 18 vaizdo stebėjimo kamerų.

Įdiegtos vaizdo stebėjimo sistemos turi funkcines galimybes fiksuoti ir kaupti vaizdo informaciją ir ją perduoti realiu laiku atitinkamoms valstybės institucijoms, gali archyvuoti medžiagą iki 30 parų, nustatyti stebimoje teritorijoje esančių objektų rūšinę priklausomybę, stebėjimo zona apima tranzitinį traukinį iš abiejų pusių.

 

 

 

 

Atnaujinta 2016-08-30