2007-2013 m. projektai

« Atgal

Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų linijos kelio įrenginių modernizavimas (I etapas)

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SМ-02-V-01-005
Projekto pavadinimas: Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų linijos kelio įrenginių modernizavimas (I etapas)
Projekto veiklos: Projektavimas, kelio įrenginių modernizavimas
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008 - 2012 metai

 

Projektas „Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų linijos kelio įrenginių modernizavimas (I etapas)" atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu 692, nuostatas.

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-253 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę ,, Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Tam, kad ateityje būtų įmanoma efektyviai išnaudoti Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas – Rokai – Jiesia ir Kauno -Kybartų linijos  pajėgumus, būtina atlikti Jiesios ir Rokų stočių išplanavimo pakeitimus bei naujo dvikelio tilto statybą tarpstotyje Kazlų Rūda – Pilviškiai. Kelių atnaujinimas, geležinkelių viršutinės kelio dalies ir žemės darbų atstatymas leis LG išlaikyti esamą pajėgumą, o signalizacijos sistemos ir susijusios elektros tiekimo sistemos modernizavimas gerokai padidins pajėgumus; pagerins IXD Kretos geležinkelių transporto koridoriaus patikimumą ir saugumą.

 

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie geležinkelių linijų techninių parametrų gerinimo didinant Kauno stoties ir aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia, Kauno-Kybartų linijos pralaidumą.

 

Projektui skirta parama

2010 m. gegužės 10 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-73 projektui Nr. VP2-5.1-SМ-02-V-01-005 „Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų linijos kelio įrenginių modernizavimas (I etapas)". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 6087259.17 Eur., AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 5174170.29 Eur. Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 913088.87 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.
Pagal 2010 m. gegužės 10 d. sutartį Nr. 1F-73 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2008 m. sausio 9 d., o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2012 m. lapkričio 30 d.

 

Projekto įgyvendinimas

Į projekto Nr. VP2-5.1-SМ-02-V-01-005 „Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų linijos kelio įrenginių modernizavimas (I etapas)" įgyvendinimą įeina Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų linijos kelio įrenginių modernizavimo projektavimas bei rangos darbai.
Vykdant projektą 2008 m. sausio 9 d. su „Eisenbahn - und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt" pasirašyta projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. 2009 m. vasario 17 d. prie 2008 m. sausio 9 d. paslaugų sutarties buvo pasirašyta papildoma paslaugų sutartis. Veiklos trukmė – 13 mėnesių.
2010 m. balandžio 2 d. su rangovu AB „Panevėžio keliai" pasirašyta rangos sutartis. Veiklos trukmė – 24 mėnesiai. 
2010 m. gegužės 19 d. su jungtinės veiklos pagrindu susivienijusių partnerių grupe, kurią sudaro „DB International GmbH" bei UAB „Agvia" pasirašyta techninės priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis. Veiklos trukmė – 24 mėnesiai. 
Po projekto užbaigimo užtikrintas didesnis traukinių pralaidumas bei galimos didesnės vežimų krovinių apimtys modernizuotoje linijoje Kaunas - Kybartai ir Kauno stoties aplinkkelyje Palemonas-Rokai-Jiesia.

 

Atnaujinta 2021-02-01