2007-2013 m. projektai

« Atgal

Pauosčio kelyno rekonstrukcijos projektavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.2-SМ-01-V-01-002
Projekto pavadinimas: Pauosčio kelyno rekonstrukcijos projektavimas
Projekto veiklos: Pauosčio kelyno rekonstrukcijos projektavimas.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 - 2014 metai.

 

Projektas „Pauosčio kelyno rekonstrukcijos projektavimas" yra 2007 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-433 patvirtintos Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros 2008 metams ir laikotarpiui iki 2015 metų programos dalis.

Projektas taip pat yra įtrauktas į Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.2-SM-01-V "Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" valstybės projektų sąrašą, kuris 2009 m. gegužės 14 d. patvirtintas LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-210.

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3-493 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.2-SM-01-V priemonę ,,Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" yra skirtos Europos Sąjungos paramos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.2 Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas.;

Priemonė: VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste..

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Pauosčio kelynas aptarnauja krovininį transportą ir naftos terminalą jūrų uoste. Parengus galimybių studiją, pastebėta, jog krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų. Esami keliai yra fiziškai seni ir nusidėvėję. Neužtikrinamas reikalaujamas traukinių eismo saugumo lygis. Todėl būtina esamus reikalingus Pauosčio kelyno kelius prailginti iki 1050 m naudingo ilgio, rekonstruoti senus nusidėvėjusius kelius, įrengti naujus kelius ir prailginti skirstomąjį kelią. Visiems šiems darbams reikalingas Pauosčio kelyno rekonstrukcijos projektavimas. Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu 692 24 ir 33 punkto nuostatas.

 

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti uosto sąveika su geležinkelių ir kelių transportu.

 

Projektui skirta parama

2009 m. spalio 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-146/SP-476 projektui Nr. VP2-5.2-SМ-01-V-01-002 „Pauosčio kelyno rekonstrukcijos projektavimas". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 796.918,66 Eur, AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 677.380,86 Eur Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 119.537,80 Eur nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.  

Pagal 2009 m. spalio 30 d. sutartį Nr. 1F-146/SP-476 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2009 m. vasario 11 d., o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2014 m. gruodžio 15 d.

 

Projekto įgyvendinimas

Vykdant projektą „Pauosčio kelyno rekonstrukcijos projektavimas" 2009 vasario 11 d. su „Eisenbahn- und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt" pasirašyta projektavimo paslaugų pirkimo sutartis. Sutarties vertė – 839.527,34 Eur.   

Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.3, 55.5–55.6, 55.8). Taip pat atitinka "Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai"" projektų sąrašą, patvirtintą Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 (7 punktas). Projektas buvo finansuojamas ES paramos lėšomis, Europos investicijų banko paskola, netinkamos išlaidos padengtos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto metu suprojektuotas esamų reikalingų Pauosčio kelyno kelių prailginimas iki 1050 m naudingo ilgio, senų nusidėvėjusių kelių rekonstrukcija, naujų kelių įrengimas bei ištraukiamojo kelio prailginimas. Įgyvendinus projektą visų pirma pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, susisiekimas Klaipėdos mieste, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas Pauosčio kelyne, tuo sumažinant neigiamą eismo įvykių poveikį aplinkai.

 

Atnaujinta 2021-02-01