2007-2013 m. projektai

« Atgal

Techninė pagalba (projektavimas) linijos Vilnius–Kaunas kelio modernizavimui greičiui iki 160 km/h, antrojo kelio statybai ruožuose Kyviškės–Valčiūnai ir Pušynas–Paneriai

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SМ-02-V-01-003
Projekto pavadinimas: Techninė pagalba (projektavimas) linijos Vilnius–Kaunas kelio modernizavimui greičiui iki 160 km/h, antrojo kelio statybai ruožuose Kyviškės–Valčiūnai ir Pušynas–Paneriai
Projekto veiklos: 5-ių techninių projektų parengimas
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008 - 2015 metai

 

   Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.1-SM-02-V ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo".

   Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3-494 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

 

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams..

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

   Atlikus galimybių studiją, identifikuotas būtinumas modernizuoti pagrindines geležinkelio linijas, įeinančias į IX ir I Pan-Europinius transporto koridorius ("Kretos koridorius") Lietuvoje. Su šio projekto rezultatais daugiausiai susiję naujo antrojo kelio statybos darbai. Atlikus rangos darbus numatomas didesnis traukinių pralaidumas bei didesnės vežimų apimtys, kas turės teigiamą įtaką bendrovės veiklai.

   Projektas apėmė projektavimo darbus (geležinkelio kelias, antrojo kelio statyba, signalizacijos modernizavimas) ruožo Kaunas – Vilnius kelio atnaujinimui, ruožo Kyviškės – Valčiūnai antrojo kelio statybai, o taip pat mazgo Pušynas/Paneriai atnaujinimui.

 

Projekto tikslai

   Įgyvendinus projektą pasiektas numatytas tikslas – prisidėta prie transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimo ir plėtros, įgyvendinti nustatyti uždaviniai - suprojektuota linija Vilnius–Kaunas kelio modernizavimui greičiui iki 160 km/h (3 techniniai projektai) ir antrųjų kelių statyba ruožuose Kyviškės–Valčiūnai ir Pušynas–Paneriai (2 techniniai projektai). Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos „Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas. Projektas buvo finansuojamas ES paramos lėšomis ir Šiaurės investicijų banko paskola. Netinkamos išlaidos padengtos nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikyti.

 

Projektui skirta parama

   2009 m. spalio 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-141 projektui Nr. VP2-5.1-SМ-02-V-01-003 „Techninė pagalba (projektavimas) linijos Vilnius–Kaunas kelio modernizavimui greičiui iki 160 km/h, antrojo kelio statybai ruožuose Kyviškės–Valčiūnai ir Pušynas–Paneriai". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 10273649.81 EUR, AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 8732602.34 EUR Europos Sąjungos fondų lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 1541047.47 EUR nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. AB „Lietuvos geležinkeliai taip pat įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

   Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia  - 2008 m. vasario 8 d., o pabaiga- 2015 m. spalio 30 d. iki kurios  pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis:

Įgyvendinus projektus (visus projektus, numatytus G1 studijoje), įgyvendinti bendrieji Sanglaudos fondo tikslai:

•        išplėstas Trans-Europinio transporto tinklas ir suteiktas priėjimas prie jo;

•        užtikrintas geras susisiekimas tarp naujų ES narių ir Europos Sąjungos;

•        užtikrintas tarpusavio sąryšis ir techninė sąveika tarp nacionalinių tinklų ir TEN bei priėjimas prie tokių tinklų;

•        užtikrintas darnus mobilumas.

   Projekte išlaikyti visi aplinkosaugos reikalavimai, atliktas poveikio aplinkai vertinimas, jo įgyvendinimas neturėjo neigiamos įtakos socialinėje/ekonomikos srityje ir atitinka darnaus vystymosi principus. Projektu buvo teikiama pirmenybė mažiausią neigiamą poveikį aplinkai turinčiam transportui. Taip projektas prisideda prie svarbiausio Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatyto tikslo, t.y. pasiekti aplinkos apsaugos, socialinių ir ekonominių visuomenės tikslų pusiausvyrą, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų, įgyvendinimo. Pasiekti rezultatai teigiamai paveikė regionų vystymąsi, nes po jo įgyvendinimo sumažinti aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai skirtumai.

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturėjo. Buvo sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams. Projektas prisidėjo prie lygių galimybių užtikrinimo. Rengiant ir įgyvendinant projektą AB „Lietuvos geležinkeliai"  užtikrino vyrų ir moterų lygias galimybes, teises, atsakomybę tiesiogiai ir netiesiogiai pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurias teikė projektas.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto pradžia ir pabaiga:

Projektavimo sutartys pasirašytos 2008-02-08, darbų pradžia paskelbta 2008-03-28. Parengti 5 techniniai projektai, jų etapų užbaigimo datos:

Kelio statyba neišeinant iš esamos žemės sklypo Vilniaus geležinkelio aplinkkelis Kyviškės-Valčiūnai ruože – 2010-11-23;

Kelio pertrasavimas Vilniaus geležinkelio aplinkkelis Kyviškės-Valčiūnai ruože – 2010-11-24;

Naujo dvikelio statyba Vaidotų (Pušynas) - Panerių tarpstotyje – 2014-06-11;

Kelio rekonstrukcija neišeinant iš esamos žemės sklypo Kaunas/Kaišiadorys ruože – 2011-06-30;

Kelio rekonstrukcija neišeinant iš esamos žemės sklypo Vilnius/Kaišiadorys ruože – 2015-08-31;

Kelio pertrasavimas Vilnius/Kaišiadorys ruože – 2012-12-19.

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose numatyta rekonstrukcija, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai".

Naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

   Pareiškėjas atsakingas už parengtos dokumentacijos ir rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu iš finansavimo lėšų sukurtas ar rekonstruotas turtas išlaikomas ir jo tinkamas naudojimas užtikrinamas pareiškėjo lėšomis; turtas liko Lietuvos Respublikos teritorijoje; ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2021-02-01