2014-2020 m. projektai

« Atgal

Antrojo kelio statyba ruože Telšiai – Lieplaukė

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto numeris: 06.1.1-TID-V-503-01-0002
Projekto pavadinimas: Antrojo kelio statyba ruože Telšiai – Lieplaukė
Projekto veiklos: 1. Projekto rangos darbai 2. Projekto techninė priežiūra 3. Statinio projekto vykdymo priežiūra
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-2019 metai

 

Projektas „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė" skirtas gerinti viešąjį sektorių, socialiniame ir ekonominiame kontekste. Parengus galimybių studiją, buvo nustatyta, kad esamo ruožo Telšiai – Lieplaukė infrastruktūros pajėgumai neatitinka augančių krovinių srautų, esamas vienkelis geležinkelio kelias yra senas, nusidėvėjęs, gyventojai yra neigiamai veikiami geležinkelio eismo keliamo triukšmo, būtina rekonstruoti pavojingą vieno lygio sankryžą. Projektas „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai – Lieplaukė" yra vienas iš kompleksinių antrųjų geležinkelių kelių statybos projektų, kurio įgyvendinimas prisideda prie IX B koridoriaus pralaidumo didinimo naikinant „siaurąsias" geležinkelio vietas.

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka: - 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 6.1.1 konkretų uždavinį ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką"; - Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos pirmąjį tikslą ir jo antrąjį uždavinį, patvirtintą LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo". LR susisiekimo ministerijos 2017-03-09 įsakymu Nr. 3-110 "Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-503 "TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas" Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo".

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 48.941.683,75 Eur
ES lėšos 41.600.431,19 Eur
Projekto vykdytojo 19.942.241,07 Eur
Netinkamos išlaidos 12.600.988,51 Eur
IŠ VISO 61.542.672,26 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Telšiai – Lieplaukė yra vienkelis geležinkelio kelias.Traukinių eismo valdymui įrengta kompiuterizuota centralizacijos sistema (SIMIS IS) Siemens AG. Ruože yra dvi pervažos su automatine pervažų signalizacija su baltais žiburiais.

 

Projekto tikslai

Projekto tikslas - sutrumpinti krovinių vežimo geležinkeliais laiką TEN-T geležinkeliais ruože Telšiai-Lieplaukė, patobulinant TEN-T geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius (infrastruktūros ir kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius).

 

Projektui skirta parama

2015-11-20 pasirašyta Valstybės biudžeto lėšų, skirtų AB „Lietuvos geležinkeliai" įgyvendinamam projektui „Antrojo geležinkelio kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė", naudojimo sutartis Nr. 1F-163. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 48.941.683,75 Eur. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 41.600.431,19 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 19.942.241.07 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti, tai pat visų kitų išlaidų reikalingų projektui įgyvendinti apmokėjimą. Pagal sutartį projekto veiklų įgyvenimo pradžia yra 2014 m. gruodžio 29 d., o pabaiga iki kurios turi būti baigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamo išlaidos yra 2019 m. spalio 18 d.

2016 m. spalio 5 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai ES Sanglaudos fondo finansuojamo projekto Nr. 06.1.1-TID-V-503-01-0002 "Antrojo kelio statyba ruože Telšiai - Lieplaukė" sutartis. Projektui įgyvendinti skiriama iki 41.600.431,19 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų nurodytoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas. Patobulinta ruožo Telšiai – Lieplaukė geležinkelio linija sudaro sąlygas pervežti krovinius bei keleivius per trumpesnį laiką nei šiuo metu. Taip šis projektas prisideda prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo, įrengiamas automobilių viadukas per geležinkelį turi teigiamos įtakos keliavimo saugumui bei nelaimingų atsitikimų mažinimui automobilių keliuose. Įgyvendinus šį projektą pagerėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasiekiamumas kroviniams bei didžiausio Lietuvos pajūrio miesto - Klaipėdos pasiekiamumas keleiviams, tokiu būdu yra skatinamas žmonių ir krovinių mobilumas, sudarant palankesnes sąlygas keliauti, turizmo industrijai plėtoti, logistikai, intermodaliniam transportui vystytis.

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimo metu pastatytas antrasis geležinkelio kelias bei modernizuotas esamas geležinkelio kelias ruože Telšiai-Lieplaukė (19,6 km), rekonstruotas pėsčiųjų viadukas per geležinkelį, pastatyti automobilių viaduką per geležinkelį, įrengta žiedinė automobilių sankryža, įrengti aptvėrimai nuo gyvūnų (apie 22 km), įrengtos garsą slopinančios sienutės (0,7 km), pertvarkyti inžineriniai tinklai ir traukinių eismo valdymo sistemos. 2018-07-13 išduota perėmimo pažyma I-ai, 2018-07-25 – III-iai, 2018-09-03 II-ai ir IV-ai darbų grupėms. Statybos užbaigimo aktas gautas 2019-08-30.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas kartu su projekto partneriais turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose vykdyti darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „LTG Infra" ir projekto partneriai, arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdyti gavus trečiųjų šalių sutikimą.

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „LTG Infra", Telšių rajono savivaldybė, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas kartu su projekto partneriais bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo ir partnerių lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Pastatyti ir rekonstruoti geležinkelių keliai, kurių bendras ilgis – 19,6 km; Įrengtos 0,7 km ilgio garsą slopinančios sienutės; Rekonstruotas pėsčiųjų viadukas per geležinkelį; Pastatytas automobilių viadukas per geležinkelį; Įrengti aptvėrimai nuo gyvūnų (~22 km); Įrengta žiedinė automobilių sankryža; Pertvarkyti inžineriniai tinklai ir traukinių eismo valdymo sistemos.

 

Atnaujinta 2020-09-09