2014-2020 m. projektai

« Atgal

Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Projekto numeris: 06.2.1-TID-V-509-01-0003
Projekto pavadinimas: Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje
Projekto veiklos: 1. Projektavimas; 2. Projekto rangos darbai; 3. Projekto techninė priežiūra; 4. Statinio projekto vykdymo priežiūra; 5. Ekspertizė.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2021 metai

 

Projektas „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje" skirtas gerinti viešąjį sektorių socialiniame ir ekonominiame kontekste.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (toliau – Direktyva) numato, kad visos ES valstybės narės, laikantis bendrų metodų, kartografavimo būdu nustato aplinkos triukšmo poveikį, pateikia informaciją apie aplinkos triukšmą ir jo poveikį visuomenei, pagal triukšmo kartografavimo rezultatus patvirtina veiksmų planus. 

Pagal įvardintus tikslus įgyvendinami projektai atitinka: 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 06.2.1-TID-V-509 priemonę „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose" projektų finansavimo sąlygų apraše įvardintus neigiamo poveikio aplinkai mažinimo geležinkeliuose  reikalavimus. Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas turės praktinę svarbą visiems tikslinių grupių vartotojams: Šiaulių m. vietiniams gyventojams ir miesto lankytojams.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.2.1 konkretus uždavinys „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas";

Priemonė: 06.2.1-TID-V-509 priemonė „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 2.764.746,92 Eur
ES lėšos 1.849.464,41 Eur
Projekto vykdytojo 707.926,49 Eur
Projekto partnerių 207.356,02 Eur
Netinkamos išlaidos 580.596,85 Eur
IŠ VISO 3.345.343,77 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Tarptautinė geležinkelių sąjunga (UIC), Europos geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų bendrija (CER) ir kt. Europos Sąjungos geležinkelių agentūra nustato triukšmo emisijos ribinius dydžius riedmenims, skirtiems Europos rinkai.

Įgyvendinant Aplinkos triukšmo direktyvos (2002/49/EB) nuostatas, nuo 2007 m. Lietuvoje kas penkerius metus sudaromi ar atnaujinami anksčiau sudaryti strateginiai pagrindinių triukšmo šaltinių triukšmo žemėlapiai.

Nustatyta didžiausia neigiamo (viršnorminio pagal HN 33:2011) triukšmo poveikio zona Lnakties ≥55 dBA triukšmo zona. Tai daugiausiai lemia prekinių traukinių eismas nakties metu. Antroji pagal triukšmo neigiamo poveikio paplitimą zona Lvakaro ≥60 dBA triukšmo zona.

Vadovaujantis parengtu Triukšmo prevencijos planu bei atsižvelgiant į tai, kad geležinkelio transporto sukeliamas triukšmas viršija leistinus dydžius nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje", yra numatoma įrengti triukšmo mažinimo priemones geležinkelio stočių esantiems gyvenamiesiems ir visuomeninės paskirties pastatams, gyventojams bei jų aplinkai.

 

 

Projekto tikslai

- Užtikrinti šalia geležinkelio linijos Šiauliuose esančiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje leidžiamus triukšmo dydžius, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje".  

- Sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą.

 

Projektui skirta parama

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektui skiriama parama užtikrinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. vasario 15 d.  įsakymu. 2021-02-24  pasirašyta dvišalė (AB „LTG Infra" ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) projekto sutartis.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Projekto veiklomis siekiamas rezultatas atitinka 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose" projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus – triukšmo mažinimo priemonės įgyvendinamos geležinkelių triukšmo poveikio zonose pagal savivaldybių strateginius plėtros ir (ar) veiklos planus, skelbiamus atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje, ir viešosios geležinkelių infrastruktūros techninius projektus.

 Šiaulių miesto savivaldybės administracija, rūpindamasi ir gindama savivaldos gyventojų interesus, dėl triukšmo valdymo yra parengusi Šiaulių miesto darnaus judumo planą, kuriame identifikuotos geležinkelio riedmenų keliamo triukšmo veikiamos teritorijos. Šiaulių miesto savivaldybė taip pat parengė 2019-2023 m. metų triukšmo prevencijos veiksmų planą, kuriame numatė triukšmo mažinimo priemonių prie geležinkelio linijų įrengimą.

Darnus vystymasis – modernios ir atsakingos valstybės bei jos visuomenės raidos kelias, kuris remiasi trimis lygiavertėmis politikos sritimis – aplinkos apsauga, ekonominiu vystymusi ir socialine gerove. Įgyvendinamo projekto tikslas ir jame numatytos veiklos skirtos socialinės gerovės užtikrinimui regione, kuriame jis įgyvendinamas, mažinant triukšmo taršą gyventojams, taip pat prisidedant prie eismo saugumo gerinimo. Projekto veiklos suderintos su likusiais darnaus vystymosi komponentais – aplinkos apsauga ir ekonominiu vystymųsi, kadangi triukšmo apsaugos priemonės statomos nekenkiant aplinkai, neapribojant ekonominės veiklos ir laikantis patvirtintų standartų tokiems darbams.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019–2021 m. Projektas apima projektavimo paslaugas (įskaitant techninio projekto bendrąją ekspertizę ir darbo projekto laikančiųjų konstrukcijų dalies ekspertizę), rangos darbus, rangos darbų techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Projektuojant triukšmą mažinančias priemones jos yra parenkamos atsižvelgiant į triukšmo viršijimo dydį, triukšmo veikiamų pastatų skaičių, šių pastatų atstumą nuo geležinkelio bėgių bei aukštingumą, kraštovaizdžio bei reljefo ypatumus, eismo saugumą, triukšmo mažinimo priemonių akustinį ir ekonominį/finansinį efektyvumą.

Pagrindinės projekto įgyvendinimo veiklas sudarančios sutartys buvo sudarytos:

Triukšmo sienučių įrengimo (tarp geležinkelio) Margių g.: 2019-07-31 projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros, 2020-11-27 rangos darbų, 2020-11-27 techninės priežiūros paslaugų (FIDIC) teikimo.

Triukšmo sienučių įrengimo (tarp geležinkelio) Žaliūkų g.: 2019-07-31 projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros, 2020-10-08 rangos darbų, 2020-10-23 techninės priežiūros paslaugų (FIDIC) teikimo.

Statybą leidžiantis dokumentas gautas 2020-09-03 (Margių g.), 2020-09-04 (Žaliūkų g.). Rangos darbų sutarties pradžios data 2021-01-06 (Margių g.) ir 2021-01-16 (Žaliūkų g.).

Statybos darbus užbaigti numatoma iki 2021 m. 10 mėn. (įskaitant 30 d. pranešimų apie defektus šalinimo laikotarpį).

 

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „LTG Infra", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupė, Šiaulių m. savivaldybės gyventojai.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už sukurtos bei rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Suprojektuoti ir įrengti triukšmą mažinančias sienutes šalia geležinkelio linijos Šiauliuose. Projektu siekiamas fizinis rodiklis: Dviejų triukšmą mažinančių sienelių tarp geležinkelio bėgių ir gyvenamųjų namų teritorijų įrengimas:

Triukšmo sienelė tarp geležinkelio ir Margių gatvės. Ilgis - 0,840 km.

Triukšmo sienelė tarp geležinkelio ir Žaliūkių gatvės. Ilgis - 0,825 km.

Bendras Triukšmo sienučių ilgis - 1,67 km.

 

Atnaujinta 2021-03-10