2014-2020 m. projektai

« Atgal

IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas - Paneriai antrojo kelio statyba

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto numeris: 06.1.1-TID-V-503-01-0003
Projekto pavadinimas: IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas - Paneriai antrojo kelio statyba
Projekto veiklos: 1. Projekto rangos darbai 2. Projekto techninė priežiūra 3. Statinio projekto vykdymo priežiūra 4. EVC išplėtimas, atnaujinimas ir pritaikymas
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2020 metai

 

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka:

- 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 6.1.1 konkretų uždavinį ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

- Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos pirmąjį tikslą ir jo antrąjį uždavinį, patvirtintą LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo".

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra;

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 27 818 111,06
ES lėšos 23 645 394,40
Projekto vykdytojo 4 172 716,66
Netinkamos išlaidos 7 141 469,49
IŠ VISO 34 959 580,55

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Projektas „IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas - Paneriai antrojo kelio statyba" skirtas gerinti viešąjį sektorių, socialiniame ir ekonominiame kontekste. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šalies susisiekimo geležinkeliais sistemos integravimo į TEN-T transporto tinklą, didindamas Lietuvos daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką, nes antrųjų kelių statyba ženkliai padidins ruožo pralaidumą, traukinių eismo organizavimo efektyvumą. Taip pat bus užtikrintos priemonės, būtinos traukinių eismo saugumui bei nelaimingų atsitikimų skaičiaus mažinimui.

Šiuo projektu taip pat siekiama išlaikyti, apsaugoti ir gerinti supančios aplinkos akustinę kokybę, mažinti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai, efektyviai valdant ir kontroliuojant triukšmą prisidėti prie žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, siekiant darniai valdyti ir plėtoti valstybinės reikšmės automobilių kelių ir valstybinės reikšmės magistralinių geležinkelio kelių tinkle.

 

Projekto tikslai

Sumažinti krovinių vežimo TEN-T geležinkeliais laiką Vilniaus aplinkkelio ruože Vaidotai (Pušynas) – Paneriai tobulinant TEN-T geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius (infrastruktūros, energijos, kontrolės, valdymo ir signalizacijos).

 

Projektui skirta parama

2016 m. gruodžio 2 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.1.1-TID-V-503-01-003 "IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas-Paneriai antrojo kelio statyba ".

2016 m. gruodžio 16 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai ES Sanglaudos fondo finansuojamo projekto "IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas-Paneriai antrojo kelio statyba" sutartis.

Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 23 645 394,40 EUR ES Sanglaudos fondo  lėšų nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas.

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „LTG Infra" arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „LTG Infra", Vilniaus miesto savivaldybė.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Bendras pastatytų ir rekonstruotų geležinkelių kelių ilgis - 14,6 km. Pasirašytos visų projekto veiklų sutartys. 2020-06-03 gautas statybos užbaigimo aktas, 2020-06-05 išduota atlikimo pažyma. Buvo atlikti šie darbai: naujai statomų ir rekonstruojamų geležinkelių kelių - 14,6 km, pertvarkomi inžineriniai tinklai (elektros energijos tiekimas, geležinkelio eismo ryšių, SCADA), , pertvarkomi vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, dujotekio tinklai, demontuojamas g/b viadukas, įrengiami nauji iešmai - 16 vnt., apsauginio tinklo įrengimas: 1,5 m aukščio 1034 m, 2,0 m aukščio 282 m, apsauginių iš dielektrinės medžiagos tvorų įrengimas 2 m aukščio 796 m, aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas poveikio aplinkai ir visuomenei sumažinimas. Šiuo metu atliekama integracija į Eismo valdymo sistemą (EVC)

 

Atnaujinta 2020-09-09