2014-2020 m. projektai

« Atgal

Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankytojams

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto numeris: 05.4.1-APVA-V-016-01-0008
Projekto pavadinimas: Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankytojams (projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)" (2.1 veikla)"
Projekto veiklos: 1. Techninio projekto parengimas 2. Projekto rangos darbai 3. Projekto techninė priežiūra 4. Statinio projekto vykdymo priežiūra 5. Ekspertizė
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2021 metai

 

Projektas „Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankytojams" numato didžiausio Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tilto, paskelbto Kultūros paminklu, pritaikymą lankytojams. Tilto istorija prasidėjo 1916 m. – tuo metu čia vokiečių kariuomenės pionieriai pastatė medinę estakadą. Nors ir nebuvo tinkamas traukinių eismui, tuo metu Lyduvėnų tiltas buvo vienas didžiausių medinių tiltų Europoje. 1918 m. šioje vietoje pastatytas plieninis tiltas, juo vyko intensyvus keleivinių ir krovininių traukinių eismas, o pats tiltas laikytas technikos stebuklu. Besitraukdami vokiečiai 1944 metais tiltą susprogdino, o 1952 m. pastatytas dabartinis tiltas. Nuo tilto, kurio aukštis siekia 42 metrus, atsiveria nepakartojami vaizdai. Projektu siekiama šį objektą paruošti taip, kad traukinių eismas netrukdytų lankytojams ir būtų užtikrinamas saugumas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) prie Aplinkos ministerijos įgyvendina projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)", kuriame AB „LTG Infra" buvo pakviesta tapti Projekto partnere. Viena iš Projekto veiklų, pritaikyti Lyduvėnų geležinkelio tiltą lankytojams. Projekto veikla įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui". 2018-08-01 Bendrovė ir VSTT pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir įsipareigojo vykdyti Lyduvėnų tilto pritaikymo lankytojams projektavimo ir rangos darbus.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos";

Uždavinys: -;

Priemonė: 05.4.1-APVA-V-016 priemonės „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 467.776,10 Eur
ES lėšos 467.776,10 Eur
Projekto vykdytojo -
Netinkamos išlaidos -
IŠ VISO 467.776,10 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Didžiausias Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tiltas paskelbtas Kultūros paminklu. Šiuo metu tiltas nėra pritaikytas lankytojams, o juo vykdomas krovinių vežimas. Tilto teritorija yra saugoma, todėl patekimas lankytojams nėra galimas. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą traukinių eismą ir tuo pačiu pritaikyti tiltą lankytojams, nutarta pritaikyti ne tilto važiuojamąją dalį, o tilto metalinės santvaros dalyje esantį techninį aptarnavimo taką.

 

Projekto tikslai

- Parengti techninį projektą tilto techninio aptarnavimo tako pritaikymui lankytojams ir lankytojams reikalingos susijusios infrastuktūros įrengimui

- Atlikti rangos darbus pagal parengtą techninį projektą

 

Projektui skirta parama

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams

 

Projekto įgyvendinimas

Projektą įgyvendinti planuojama 2019 – 2021 metais. Projektas apima projektavimo, rangos darbų, rangos darbų techninės priežiūros, statinio statybos autorinės priežiūros bei statinio ekspertizės paslaugas. 2019 m. gegužės 15 d. sudaryta projektavimo paslaugų sutartis, 2020 m. birželio 22 d. užbaigus projektavimą gauti statybą leidžiantys dokumentai. Rangos darbus planuojam vykdyti 2020 m. IV ketv. – 2021 m. II ketv. Tam, kad tilto metalinės santvaros dalyje esantis techninis aptarnavimo takas būtų pritaikytas lankytojams, reikalinga atlikti techninio aptarnavimo tako remontą, reikalinga pakeisti tako paklotą, įrengti apsauginius turėklus, tako apšvietimą, užlipimo/nulipimo nuo tako laiptus, įrengti šalia tilto automobilių stovėjimo aikštelę. Pagrindinės atliekamų darbų charakteristikos:

- įrengta apie 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelė;

- įrengtas praėjimo takas nuo automobilių aikštelės iki geležinkelio tilto techninio aptarnavimo tako;

- įrengti laiptai/užlipimas ant geležinkelio tilto techninio aptarnavimo tako;

- įrengtas teritorijos aptvėrimas nuo praėjimo tako iki laiptų/užlipimo ant geležinkelio tilto techninio aptarnavimo tako;

- vakarinėje sankasos pusėje bus įrengti laiptai/nulipimas nuo geležinkelio tilto techninio aptarnavimo tako;

- įrengtas praėjimo takas nuo apatinės laiptų dalies iki esamų bunkerių liekanų;

- įrengtas  praėjimo takas nuo bunkerių iki tvoros;

- įrengti turniketai turistų išėjimui iš aptvertos teritorijos (be galimybės turistams patekti atgal į užtvertą teritoriją);

- dėl numatomų įrengti turniketų, bus pertvarkyta signalizacija, kuri bus įrengta ant esamos tvoros;

- įrengti apsauginiai turėklai abiejose pusėse pagal saugaus eksploatavimo reikalavimus;

- pakeistas tilto techninio aptarnavimo tako paklotas, kuris bus pritaikytas žmonių srautams;

- įrengti informaciniai stendai, judėjimo schemos, draudžiamieji, įspėjamieji ir kt. privalomieji ženklai;

- įrengtas tako apšvietimas.

 

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „LTG Infra", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

 

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupė, Raseinių rajono savivaldybė.

Išorės – šalies gyventojai, svečiai iš užsienio, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2020-09-29