2014-2020 m. projektai

« Atgal

Ruožo Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto numeris: 06.1.1-TID-V-503-01-0006
Projekto pavadinimas: Ruožo Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas
Projekto veiklos: 1. Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas, rangos darbai. 2. Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas, techninė priežiūra. 3. Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) statinio projekto vykdymo priežiūra. 4. Kitos veiklos: galimybių studija, poveikio aplinkai vertinimas, teritorijų planavimo procedūros, mikroprocesorinės centralizacijos (MPC) signalizacijos įrenginių, Eismo valdymo centro, Litgrid linijų ir pastočių išplėtimas.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2023 metai

 

Projektas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-03-09 įsakymu Nr. 3-110 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-503 ,,TENT geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo, įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 337.253.945,76 Eur
ES lėšos 166.086.695,84 Eur
Projekto vykdytojo 171.167.249,92 Eur
Netinkamos išlaidos 6.163.631,49 Eur
IŠ VISO 343.417.577,25 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Lietuvos geležinkelių tinkle elektrifikuotų geležinkelio kelių yra itin mažai – tik 9 procentai visų geležinkelio kelių. Tai mažiausias rodiklis tarp ES valstybių narių. Palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis (ES vidurkis – 52,7 procento). Geležinkelių elektrifikavimas yra viena iš TEN-T plėtros gairių nuostatų.

- Elektrifikavus IXB koridoriaus ruožą –Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) bus padidintas geležinkelio transporto patrauklumas vykdant keleivių ir krovinių pervežimus, mažinama aplinkos tarša. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šalies susisiekimo geležinkeliais sistemos integravimo į TEN-T transporto tinklus.

Elektrifikavus geležinkelių tinklą, būtų sudarytos prielaidos pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

- Aplinkosaugos požiūriu geležinkelių transportas šiuo metu nėra efektyvus dėl jau minėtos mažos geležinkelių tinklo elektrifikacijos ir seno riedmenų parko. Dėl mažos geležinkelių elektrifikacijos dauguma kelionių vykdoma dyzeliniais traukiniais, kurie, palyginti su elektriniais, yra gerokai taršesni. Elektrifikavus liniją nuo pasienio su Baltarusija iki Klaipėdos, geležinkelio tinkle naudojamo dyzelino sumažės apie 25 tūkst. tonų per metus. Dėl to į aplinką nebus išmetama apie 80 tūkst. tonų anglies dvideginio (CO), didinančio šiltnamio efektą. Dėl elektrifikacijos bus sumažintas ir traukinių keliamas triukšmas, nes elektrinių traukinių triukšmo lygis 8-10 dBA žemesnis nei šilumvežių, kurių jis siekia 55-56 dBA.    

 

Projekto tikslai

Patobulinti TEN-T Core tinklui priklausančio IXB transporto koridoriaus ruožo V.S. – Kena – Klaipėda (Draugystės st.) infrastruktūrą, sumažinti iškastinio kuro naudojimą geležinkelių transporto sektoriuje bei, tokiu būdu, didinti geležinkelių transporto veiklos efektyvumą ir mažinti aplinkos taršą.

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka: ES reglamentų Nr. 1315/2013 ir Nr. 1316/2013 gaires; 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 6.1.1 konkretų uždavinį ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką".

Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo", pirmąjį tikslą ir jo pirmąjį uždavinį.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TENT tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą mažinant teršalų kiekį bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas. Patobulintas (elektrifikuotas) geležinkelio mazgas sudarys sąlygas pervežti krovinius per trumpesnį laiką. Taip šis projektas prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo.

 

Projekto įgyvendinimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Kontaktinio tinklo statybos darbai apima ruožą Kaišiadorys – Klaipėda, Draugystės st. (kelių ilgis 558,6 km). Kontaktinio tinklo statybos darbų pirkimas paskelbtas 2017 m. gruodžio 22 d., rangos darbų sutartis sudaryta 2019 m. gruodžio 20 d. Projektavimo ir rangos darbų planuojama pabaiga: 2023 m. IV ketv.

 

Atnaujinta 2020-10-29