2014-2020 m. projektai

« Atgal

Ruožo Kena–N. Vilnia elektrifikavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto numeris: 06.1.1-TID-V-503-01-0001
Projekto pavadinimas: Ruožo Kena–N. Vilnia elektrifikavimas
Projekto veiklos: 1. Projekto rangos darbai 2. Projekto techninė priežiūra 3. Projekto vykdymo priežiūra
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-2018 metai

 

Projektas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-03-09 įsakymu Nr. 3-110 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-503 ,,TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo, įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3-88(1.5 E) „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.1.1-TID-V-503-01-0001 „Ruožo Kena–N. Vilnia elektrifikavimas" buvo skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos 22 692 338,74 Eur
Projekto vykdytojo 4 079 895,37 Eur
Netinkamos išlaidos 69 365,00 Eur
IŠ VISO 26 766 234,12 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Lietuvos geležinkelių tinkle elektrifikuotų geležinkelio kelių yra itin mažai – tik 7 procentai visų geležinkelio kelių. Tai mažiausias rodiklis tarp ES valstybių narių. Palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis (ES vidurkis – 52,7 procento). Geležinkelių elektrifikavimas yra viena iš TEN-T plėtros gairių nuostatų.

- Elektrifikavus geležinkelių tinklą, būtų sudarytos prielaidos pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

- Aplinkosaugos požiūriu geležinkelių transportas šiuo metu nėra efektyvus dėl jau minėtos mažos geležinkelių tinklo elektrifikacijos ir seno riedmenų parko. Dėl mažos geležinkelių elektrifikacijos dauguma kelionių vykdoma dyzeliniais traukiniais, kurie, palyginti su elektriniais, yra gerokai taršesni. Pasenęs riedmenų parkas taip pat neužtikrina geležinkelių, kaip aplinkai nekenksmingos transporto rūšies, plėtros, nes dabartiniai naudojami riedmenys yra taršesni už naujos kartos riedmenis. Šiuo metu geležinkelių transporto plėtra ribojama socialinio aspekto – dažnai geležinkelių transporto tinklas eina per gyvenvietes, šalia gyvenamųjų zonų. Tai kelia nepatogumų gyventojams dėl geležinkelių transporto skleidžiamo triukšmo, todėl ateityje būtina įrengti specialias priemones (pavyzdžiui, triukšmo sienutes) geležinkelių infrastruktūroje. Tai ypač aktualu norint padidinti krovininių traukinių srautus.

 

Projekto tikslai

- didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą.

- užtikrinti sklandų ir saugų keleivių ir krovinių judumą.

- sumažinti aplinkos taršą, naudojant elektrinę trauką,

- pasirengti vykdyti prekinių traukinių eismą 120 km/h, keleivinių – 160km/h greičiu.

- sudaryti prielaidas pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje.

- sumažinti poveikį aplinkai.

- padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka:

-  ES reglamentų Nr. 1315/2013 ir Nr. 1316/2013 gaires;

- 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 6  prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 6.1.1 konkretų uždavinį ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

- Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo", pirmąjį tikslą ir jo pirmąjį uždavinį

 

Projektui skirta parama

2016 balandžio 25 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Ruožo Kena – N.Vilnia elektrifikavimas" finansavimo sutartį Nr. 1F-47. Projekto kodas 06.1.1-TID-V-503-01-0001/SK-155.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 26 708 313,79 Eur. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 22 702 066,72 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 4 006 247,07 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti, tai pat visų kitų išlaidų reikalingų projektui įgyvendinti apmokėjimą.

Pagal sutartį projekto veiklų įgyvenimo pradžia yra 2014 spalio 14 d., o pabaiga iki kurios turi būti baigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos išlaidos yra 2018 m. balandžio 9 d.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą mažinant teršalų kiekį bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas. Patobulinta (elektrifikuota) ruožo v.s. - Kena - N.Vilnia geležinkelio linija sudarys sąlygas pervežti krovinius bei keleivius per trumpesnį laiką. Taip šis projektas prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo.

 

Projekto įgyvendinimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto „Ruožo Kena-N.Vilnia elektrifikavimas" įgyvendinimo metu atlikta: - Įrengtas 25 kV kontaktinis tinklas N. Vilnios, Kyviškių, Kenos stotyse, N. Vilnia-Kyviškės, Kyviškės-Kena, Kena-v.s. su Baltarusija tarpstočiuose (iš viso 28,6 km); - rekonstruota N. Vilnios traukos pastotė siekiant užmaitinti naujai statomą kontaktinį tinklą bei užtikrinti tolimesnę plėtrą; - pritaikytos esamos susijusių technologinių ir aptarnavimo procesų sistemos atsižvelgiant į maksimalius planuojamus geležinkelio eismo srautus, traukinių svorius ir greičius; Projekto darbai baigti 2017-02-24 išdavus perėmimo pažymą, pranešimų apie defektus laikas baigėsi 2018-02-25. 2018-04-06 Inžinierius išdavė Atlikimo pažymą. 2018-03-20 Statybos inspekcija priėmė sprendimą netenkinti prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą, motyvas - kontaktiniams tinklams statybos užbaigimo aktas nėra išduodamas, nes jie nėra laikomi statiniais. 2018-04-09 užpildytos deklaracijos apie statybos užbaigimą.

 

Atnaujinta 2020-09-09