2014-2020 m. projektai

« Atgal

Vieno lygio sankirtų eliminavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto partneriai: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Elektrėnų savivaldybės administracija
Projekto numeris: 06.2.1-TID-V-508-01-0008
Projekto pavadinimas: Vieno lygio sankirtų eliminavimas
Projekto veiklos: 1. Techninių projektų parengimas 2. Rangos darbai 3. Techninė priežiūra 4. Projektų vykdymo priežiūros paslaugos 5. Ekspertizė, MPC pertvarkymas ir integracija į EVC.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-2023 metai

 

Projektas „Vieno lygio sankirtų eliminavimas" skirtas rekonstruoti dvi pervažas (Lentvaris – Vievis 38+855 bei Kyviškės – Valčiūnai 18+419) eliminuojant vieno lygio geležinkelio ir automobilių kelio sankirtas ir įrengiant skirtingų lygių sankirtas (viadukus). Atsižvelgiant į Bendrovės ilgalaikius įsipareigojimus, ilgalaikę korporatyvinę 2030 strategiją, krovinių ir keleivių vežimo prognozes bei siekį mažinti nelaimingų atsitikimų / incidentų ir mirčių skaičių išskirtos trys pervažų intensyviausiuose Lietuvos geležinkelių ruožuose programos kryptys, iš kurių viena: dviejų lygių sankirtų atrinkimas. Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka: - 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 tikslo „Didinti eismo saugą ir saugumą" 1 uždavinį „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas"; - Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos pirmąjį tikslą ir jo antrąjį uždavinį, patvirtintą LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo".

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.2.1 konkretus uždavinys „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas";

Priemonė: 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 11.009.925,52 Eur
ES lėšos 7.357.185,09 Eur
Projekto vykdytojo 1.128.313,68 Eur
Projekto partnerių 2.524.426,75 Eur
Netinkamos išlaidos 750.656,57 Eur
IŠ VISO 11.760.582,09 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Statomos dviejų lygų sankirtos yra intensyviausio Lietuvos IX transporto koridoriaus ruožuose Lentvaris-Vievis ir Kyviškės-Valčiūnai. Šiais ruožais vyksta krovininių ir keleivinių traukinių eismas į Klaipėdą. Kol neįrengtos dviejų lygių sankirtos projekto kelio atkarpose ties pervažomis yra ribojamas traukinių greitis, o automobilių eismas iš viso stabdomas trumpesniam ar ilgesniam laikui, kol pravažiuos sąstatas. Taip pat išlieka didelis pavojus žmonių saugumui ar gyvybei.

 

Projekto tikslai

Užtikrinti saugų traukinių, automobilių ir pėsčiųjų eismą, įrengiant 2-ų lygių eismo sankirtas Lentvaris – Vievis (38+855) bei Kyviškės – Valčiūnai (18+419) pervažose.

Siektini rezultatai:

- Įrengti 2-ų lygių eismo sankirtą Lentvaris – Vievis (38+855) pervažoje (tunelis su prieigomis), 1 vnt.;

- Įrengti 2-ų lygių eismo sankirtą Kyviškės – Valčiūnai (18+419) pervažoje (automobilių viadukas su prieigomis), 1 vnt.

 

Projektui skirta parama

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansavimas ES lėšomis užtikrintas LR susisiekimo ministro 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-592 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-V-508-01-0008 „Vieno lygio sankirtų eliminavimas". Projekto įgyvendinimui skirta iki 7.357.185,09 EUR ES struktūrinių fondų lėšų. 2020 m. spalio 23 d. pasirašyta projekto sutartis.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas.

Įrengus dviejų lygių sankirtas ruožuose Lentvaris-Vievis ir Kyviškės-Valčiūnai bus sudarytos sąlygos pervežti krovinius ir keleivius per trumpesnį laiką nei šiuo metu. Sutrumpinus krovinių ir keleivių kelionės laiką pagerėtų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasiekiamumas tokiu būdu būtų skatinama logistikos, intermodalinio transporto plėtra ir vystymasis. Taip pat šis projektas prisidėtų prie eismo valdymo efektyvumo didinimo, traukinių eismo pralaidumo didinimo, geležinkelio apylinkėse gyvenančių žmonių aplinkos gerinimo, reikšmingo pavojaus žmonių sveikatai mažinimo ir eismo saugos didinimo.

Eliminavus vieno lygio sankirtas, tikėtinas ir teigiamas aplinkosauginis efektas - išnykus poreikiui traukinius lėtinti prieš pervažas ir greitinti, pravažiavus pervažas, į aplinką bus išskiriamas mažesnis CO2 kiekis.

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2020–2023 m. Rangos darbų sutartys pasirašytos, jų apimtyje rangovas turės suprojektuoti ir rekonstruoti esamas pervažas (38+855 km ir 18+419 km) į dviejų lygių sankirtas. Pagrindinių numatomų atlikti darbų charakteristikos:

- Vietoje projekto apimtyje planuojamų modernizuoti pervažų suprojektuoti ir pastatyti dviejų lygių sankirtas;

- Demontuoti esama APS įrangą/ pervažos klojinį;

- Sutvarkyti būsimųjų statinių prieigas;

- Perduoti statinį valdytojui;

- Įteisinti pervažos uždarymą;

- Atlikti signalizacijos sistemų perkonfigūravimą atstatant funkcionalumą.

Numatoma dviejų lygių sankirtų rangos darbus užbaigti 2022 m. IV ketv. 

 

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „LTG Infra", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

 

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupė, Vilniaus, Trakų rajonų savivaldybės.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2020-10-26