2014-2020 m. projektai

« Atgal

Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas (I etapas)

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto numeris: 06.2.1-TID-V-509-01-0001
Projekto pavadinimas: Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas (I etapas)
Projekto veiklos: 1. Projektavimas; 2. Projekto rangos darbai; 3. Projekto techninė priežiūra; 4. Statinio projekto vykdymo priežiūra; 5. Ekspertizė
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-2021 metai

 

Tarptautinė geležinkelių sąjunga (UIC), Europos geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų bendrija (CER) ir kt. Europos Sąjungos geležinkelių agentūra nustato triukšmo emisijos ribinius dydžius riedmenims, skirtiems Europos rinkai.

Įgyvendinant Aplinkos triukšmo direktyvos (2002/49/EB) nuostatas, nuo 2007 m. Lietuvoje kas penkerius metus sudaromi ar atnaujinami anksčiau sudaryti strateginiai pagrindinių triukšmo šaltinių triukšmo žemėlapiai. Tęsiant pagrindinio geležinkelio ruožo aplinkos triukšmo valdymą, 2017 m. buvo atnaujinti triukšmo strateginiai žemėlapiai bei parengtas „Neaglomeracijose esančio pagrindinio geležinkelio ruožo triukšmo prevencijos veiksmų planas" (toliau – Triukšmo prevencijos veiksmų planas). Triukšmo prevencijos veiksmų plane detaliai išnagrinėtas gyventojų gyvenančių triukšmo veikimo zonoje skaičius ir sudarytas sąrašas stočių, kuriose turi būti įrengtos priemonės traukinių skleidžiamam triukšmui mažinti.

Nustatyta didžiausia neigiamo (viršnorminio pagal HN 33:2011) triukšmo poveikio zona Lnakties ≥55 dBA triukšmo zona. Tai daugiausiai lemia prekinių traukinių eismas nakties metu. Antroji pagal triukšmo neigiamo poveikio paplitimą zona Lvakaro ≥60 dBA triukšmo zona.

Nagrinėjamoje geležinkelio ruožo atkarpoje nėra įgyvendinta jokių triukšmą mažinančių priemonių.

Vadovaujantis parengtu Triukšmo prevencijos planu bei atsižvelgiant į tai, kad geležinkelio transporto sukeliamas triukšmas viršija leistinus dydžius nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje", yra numatoma įrengti triukšmo mažinimo priemones šalia Kaišiadorių ir Lentvario geležinkelio stočių esantiems gyvenamiesiems ir visuomeninės paskirties pastatams, gyventojams bei jų aplinkai. 

Pagal įvardintus tikslus įgyvendinamas projektas atitinka: 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 06.2.1-TID-V-509 priemonę „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose" projektų finansavimo sąlygų apraše įvardintus neigiamo poveikio aplinkai mažinimo geležinkeliuose reikalavimus bei Nacionalinės Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (nuo 2017-12-01 Transporto saugos administracija) parengtame triukšmo prevencijos plane nurodytus Triukšmo prevencijos planus pagrindiniuose ruožuose Lietuvoje. Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas turės praktinę svarbą visiems tikslinių grupių vartotojams: vietiniams gyventojams ir miestų lankytojams.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.2.1 konkretus uždavinys „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas";

Priemonė: 06.2.1-TID-V-509 priemonė „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 4.595.514,26 Eur
ES lėšos 3.906.187,00 Eur
Projekto vykdytojo 689.327,26 Eur
Netinkamos išlaidos 968.742,07 Eur
IŠ VISO 5.564.256,33 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Pagrindinio geležinkelio ruožas daugiausiai užmiesčio kelias, teritorijai būdingas tipiškas gyvenviečių, išsidėsčiusių prie geležinkelio ar netoli geležinkelio, tinklas. Prie nagrinėjamo geležinkelio yra kitų kaimų, pavienių sodybų. Dalis ruožo tiesiasi neapgyvendintomis teritorijomis - agrarinės paskirties žeme, miškais. Didžiausią keliamo triukšmo dalį sudaro prekinių traukinių ratai. Mažinant skleidžiamą triukšmą aplinkoje naudojamos priemonės tokios kaip bėgių garso slopintuvų įrengimas, bėgių suvirinimas į ilgabėgius, garso sienučių statyba ir kt.

 

Projekto tikslai

Užtikrinti šalia Lentvario ir Kaišiadorių geležinkelio stočių, esančiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, leidžiamus triukšmo dydžius.

Siektinas rezultatas - suprojektuoti ir įrengti triukšmą mažinančias sienutes Lentvario (1,49 km) ir Kaišiadorių (2,44 km) geležinkelio stočių ir tarpstočių ribose, sumažinti poveikį aplinkai iki leistinų normų, apsaugoti gyventojus nuo triukšmo poveikio.

 

 

Projektui skirta parama

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansavimas ES lėšomis užtikrintas 2020 m. liepos 31 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-443  „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-V-509-01-0001 „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas. I etapas". Projekto įgyvendinimui skirta iki 3.906.187,00  EUR ES struktūrinių fondų lėšų. 2020 m. rugsėjo 15 d. pasirašyta trišalė projekto sutartis.

 

 

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis sumažinti triukšmo lygį. Taip šis projektas prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo. Įgyvendinus šį projektą pagerėję triukšmo taršos rodikliai atitiktų higienos reikalavimus Lentvario ir Kaišiadorių apgyvendintose apylinkėse.

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2018 – 2021 m. Projektas apima projektavimo paslaugas, rangos darbus, rangos darbų techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.  Projektuojant triukšmą mažinančias priemones jos yra parenkamos atsižvelgiant į triukšmo viršijimo dydį, triukšmo veikiamų pastatų skaičių, šių pastatų atstumą nuo geležinkelio bėgių bei aukštingumą, kraštovaizdžio bei reljefo ypatumus, eismo saugumą, triukšmo mažinimo priemonių akustinį ir ekonominį/finansinį efektyvumą.

Projekto metu numatoma suprojektuoti ir pastatyti triukšmą mažinančias sienutes Lentvario ir Kaišiadorių geležinkelio stotyse. Atlikti techninio projekto parengimo darbai, statybą leidžiantys dokumentai gauti (Kaišiadorys - 2020-02-24, Lentvaris - 2020-04-28). Užbaigus viešųjų pirkimų procedūras 2020 m. gegužės mėn. sudarytos rangos darbų sutartys.  Statybos darbus užbaigti numatoma iki 2021 m. IV ketv.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „LTG Infra", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupė, Trakų r., Kaišiadorių r. savivaldybės.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už sukurtos bei rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2020-10-20