2014-2020 m. projektai

« Atgal

Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto numeris: 06.2.1-TID-V-508-01-0006
Projekto pavadinimas: Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje
Projekto veiklos: Paslaugų ir įrangos teikimo sutartis
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2020 metai

 

Projektas „Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje" skirtas Valčiūnų geležinkelio stoties (21+484 km) modernizavimui įrengiant papildomas inovatyvias technines eismo saugą gerinančias priemones. Atsižvelgiant į bendrovės ilgalaikius įsipareigojimus, ilgalaikę korporatyvinę 2030 strategiją, krovinių ir keleivių vežimo prognozes bei siekį mažinti nelaimingų atsitikimų / incidentų ir mirčių skaičių išskirtos trys pervažų intensyviausiuose Lietuvos geležinkelių ruožuose programos kryptys, iš kurių viena: pervažų automatinės signalizacijos sistemos, įrengiant autokelio užtvarus, automatinė pėsčiųjų perėjų signalizacijos sistema, vaizdo stebėjimo sistema kitos inovatyvios saugos priemonės. Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka: - 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos  5 tikslo „Didinti eismo saugą ir saugumą" 1 uždavinį „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas"; - Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos pirmąjį tikslą ir jo antrąjį uždavinį, patvirtintą LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo".

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.2.1 konkretus uždavinys „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas";

Priemonė: 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 415 000,00 Eur
ES lėšos 352 750,00 Eur
Projekto vykdytojo 62 250,00 Eur
Netinkamos išlaidos 87 150,00 Eur
IŠ VISO 502 150,00 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Modernizuojama Valčiūnų pervaža yra Vilniaus aplinkkelio ruože Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai, per kurį nuo 2018 m. nukreipiama absoliuti dauguma krovininių traukinių srautų vykstančių IX koridoriumi Vakarų kryptimi per Kaišiadoris, Radviliškį link Klaipėdos. Aplinkkelis imtas intensyviai naudoti sėkmingai užbaigus antrųjų kelių įrengimo ruožuose Kyviškės-Valčiūnai, Pušynas-Paneriai. Įrengus Valčiūnų geležinkelio stoties 21+848 km pervažos prieigose skaidrias akustines garso sienutes buvo apribotas matomumas kelių transporto priemonių vairuotojams ir lokomotyvų mašinistams. Dėl eismo saugumo ir incidentų prevencijos greitis pervažoje apribotas iki 25 km/val.

 

Projekto tikslai

Projekto tikslas: užtikrinti saugų traukinių, automobilių ir pėsčiųjų eismą Valčiūnų geležinkelio stoties 21+848 km pervažoje.

Siekiami rezultatai:

Įdiegus modernią pervažos signalizacijos sistemą bei padidinus pervažos saugumą (ankstesnis pranešimas apie traukinio pravažiavimą, ankstesnis užtvarų uždarymas, įspėjamieji signalai apie traukinių artėjimą arba kelio atsilaisvinimą, išankstinis perspėjimas traukinių mašinistams apie kliūtį pervažoje (sudarant galimybę sulėtinti/ sustabdyti traukinį, neprivažiavus kliūties), saugus pervažos perėjimas/ pervažiavimas, aktuali traukinių eismo ir saugumo informacija švieslentėse), sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką Valčiūnų geležinkelio stoties pervažoje (21+848 km) pervažoje.

 

 

Projektui skirta parama

2019 m. gruodžio 12 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-547 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-V-508-01-0006 "Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje".

2019 m. gruodžio 23 d. pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai ES Regioninės plėtros fondo finansuojamo projekto "Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje" sutartis.

Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skirta iki 352 750,00 EUR projektui skirtų finansavimo lėšų nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas.

Modernizavus Valčiūnų geležinkelio stoties pervažas bus sudarytos sąlygos pervežti krovinius ir keleivius per trumpesnį laiką nei šiuo metu. Sutrumpinus krovinių ir keleivių kelionės laiką pagerėtų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasiekiamumas tokiu būdu būtų skatinama logistikos, intermodalinio transporto plėtra ir vystymasis. Taip pat šis projektas prisidėtų prie geležinkelio apylinkėse gyvenančių žmonių aplinkos gerinimo, pavojaus žmonių sveikatai mažinimo ir eismo saugos didinimo.

 

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Pervažos modernizavimo (prekių su paslaugomis) sutartis pasirašyta 2019 m. rugpjūčio 9 d. Pervažos signalizacijos įrenginiai į bandomąją eksploataciją priimti 2020 m. rugpjūčio 21 d. Paleidimo metu nustatyti neesminiai paslaugų suteikimo trūkumai pašalinti iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „LTG Infra", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

 

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „LTG Infra", Vilniaus rajono savivaldybės.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2020-09-09