2014-2020 m. projektai

« Atgal

Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto numeris: 06.1.1-TID-V-503-01-0005
Projekto pavadinimas: Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas
Projekto veiklos: 1. Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas, rangos darbai. 2. Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas, techninė priežiūra. 3. Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas, projekto vykdymo priežiūra. 4. Kitos veiklos: mikroprocesorinės centralizacijos (MPC) signalizacijos įrenginių, Eismo valdymo centro, Litgrid linijų ir pastočių išplėtimas.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2023 metai

 

Projektas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-03-09 įsakymu Nr. 3-110 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-503 ,,TENT geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo, įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka: ES reglamentų Nr. 1315/2013 ir Nr. 1316/2013 gaires; 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 6.1.1 konkretų uždavinį ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką".

Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo", pirmąjį tikslą ir jo pirmąjį uždavinį.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 49.488.780,49 Eur
ES lėšos 38.889.318,72 Eur
Projekto vykdytojo 10.599.461,77 Eur
Netinkamos išlaidos 15.227.761,04 Eur
IŠ VISO 64.716.541,53

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Lietuvos geležinkelių tinkle elektrifikuotų geležinkelio kelių yra itin mažai – tik 9 procentai visų geležinkelio kelių. Tai mažiausias rodiklis tarp ES valstybių narių. Palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis (ES vidurkis – 52,7 procento). Geležinkelių elektrifikavimas yra viena iš TEN-T plėtros gairių nuostatų.

- Elektrifikavus Vilniaus aplinkkelį sudarančius geležinkelio ruožus Kyviškės - Valčiūnai - Vaidotai - Paneriai ir Vilnius – Kirtimai – Valčiūnai bus padidintas geležinkelio transporto patrauklumas vykdnat keleivių ir krovinių pervežimus, mažinama aplinkos tarša. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šalies susisiekimo geležinkeliais sistemos integravimo į TEN-T transporto tinklus.

Elektrifikavus geležinkelių tinklą, būtų sudarytos prielaidos pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

- Aplinkosaugos požiūriu geležinkelių transportas šiuo metu nėra efektyvus dėl jau minėtos mažos geležinkelių tinklo elektrifikacijos ir seno riedmenų parko. Dėl mažos geležinkelių elektrifikacijos dauguma kelionių vykdoma dyzeliniais traukiniais, kurie, palyginti su elektriniais, yra gerokai taršesni. Elektrifikavus liniją nuo pasienio su Baltarusija iki Klaipėdos, geležinkelio tinkle naudojamo dyzelino sumažės apie 25 tūkst. tonų per metus. Dėl to į aplinką nebus išmetama apie 80 tūkst. tonų anglies dvideginio (CO), didinančio šiltnamio efektą. Dėl elektrifikacijos bus sumažintas ir traukinių keliamas triukšmas, nes elektrinių traukinių triukšmo lygis 8-10 dBA žemesnis nei šilumvežių, kurių jis siekia 55-56 dBA.    

 

Projekto tikslai

Projekto tikslas: modernizuoti Vilniaus geležinkelio aplinkkelio ruožą Kyviškės–Valčiūnai–Vaidotai–Paneriai bei Vilnius–Kirtimai–Valčiūnai pritaikant jį nulinės emisijos riedmenims, kontaktinio tinklo parametrais užtikrinti galimybę ateityje vykdyti traukinių eismą 160 km/h greičiu, didinti geležinkelio transporto patrauklumą

Siekiami rezultatai:

Elektrifikuoti Vilniaus aplinkkelį (ruožo ilgis 42 km) įrengiant 25 kV kontaktinį tinklą (išskleistų kelių ilgis apie 114 km), rekonstruoti Lentvario traukos pastotę siekiant aprūpinti elektra naujai statomą kontaktinį tinklą, išplėsti eismo valdymo centrą.

 

Projektui skirta parama

Projektas dalinai finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Finansavimas ES lėšomis užtikrintas 2020 m. liepos 29 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-437 „Dėl 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 3-423 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.1.1-TID-V-503-01-0004 „Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas" pakeitimo".  Projekto įgyvendinimui skirta iki 38.889.318,72 EUR Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo lėšų.

2020 m. rugpjūčio 24 pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai ES Sanglaudos fondo finansuojamo projekto „Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas" sutartis.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TENT tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą mažinant teršalų kiekį bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas. Patobulintas (elektrifikuotas) geležinkelio mazgas sudarys sąlygas pervežti krovinius per trumpesnį laiką. Taip šis projektas prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo.

 

Projekto įgyvendinimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Siekiant padidinti TEN-T tinklo krovinių pervežimo apimtis Lietuvos teritorijoje, tuo pačiu ženkliai mažinant geležinkelio transporto taršą, galimybių studijoje numatyta IX koridoriaus elektrifikacija linijoje v.s. su Baltarusija (Kena) – Kybartai. „Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas" projektas yra bendro IX koridoriaus elektrifikavimo projekto dalis, kurio metu numatoma parengti techninį projektą ir elektrifikuoti 42,0 km geležinkelio ruožą Kyviškės – Valčiūnai- Vaidotai – Paneriai bei rekonstruoti Lentvario traukos pastotę (bus tikslinama pagal rangovo pasirinktą technologiją). Projektas įgyvendinamas atskiromis dalimis – kelio modernizavimo ir kontaktinio tinklo statybos. 2017-03-29 sudaryta kelio modernizavimo rangos darbų sutartis. Statybos užbaigimo aktas išduotas 2018 m. spalio 31 d. Kontaktinio tinklo statybos darbų pirkimas paskelbtas 2017 m. gruodžio 22 d., rangos darbų sutartis sudaryta 2019-12-20. Projektavimo ir rangos darbų planuojama pabaiga: 2023 m. II ketv.

 

Atnaujinta 2020-10-29