2014-2020 m. projektai

« Atgal

Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas (II etapas)

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas (II etapas)
Projekto veiklos: 1. Projektavimas; 2. Projekto rangos darbai; 3. Projekto techninė priežiūra; 4. Statinio projekto vykdymo priežiūra; 5. Ekspertizė.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2021 metai

 

Projektas „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas" skirtas gerinti viešąjį sektorių socialiniame ir ekonominiame kontekste.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (toliau – Direktyva) numato, kad visos ES valstybės narės, laikantis bendrų metodų, kartografavimo būdu nustato aplinkos triukšmo poveikį, pateikia informaciją apie aplinkos triukšmą ir jo poveikį visuomenei, pagal triukšmo kartografavimo rezultatus patvirtina veiksmų planus.  Nutarta įgyvendinti projektą „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas". Projektas „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas" įgyvendinamas dviem etapais. I etapas – Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Kaišiadorių ir Lentvario geležinkelio stotyse. II etapas – Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Šiaulių, Mažeikių ir Radviliškio savivaldybėse. II-u etapu darbus numatoma vykdyti Šiauliuose (1,165 km), Radviliškyje (3,687 km), Mažeikiuose (2,345 km). Tikslios triukšmo mažinimo priemonės bus nustatytos/parinktos projektavimo metu.

Pagal įvardintus tikslus įgyvendinami projektai atitinka: 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 06.2.1-TID-V-509 priemonę „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose" projektų finansavimo sąlygų apraše įvardintus neigiamo poveikio aplinkai mažinimo geležinkeliuose  reikalavimus. Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas turės praktinę svarbą visiems tikslinių grupių vartotojams: Šiaulių, Radviliškio, Mažeikių vietiniams gyventojams ir miestų lankytojams.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.2.1 konkretus uždavinys „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas";

Priemonė: 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos ~ 10.500.000,00 Eur
ES lėšos ~ 8.900.000,00 Eur
Projekto vykdytojo ~ 1.600.000,00 Eur
Netinkamos išlaidos ~ 2.200.000,00 Eur
IŠ VISO 12.700.000,00 Eur (tiksli projekto vertė bus aiški atlikus viešųjų pirkimų procedūras)

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Tarptautinė geležinkelių sąjunga (UIC), Europos geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų bendrija (CER) ir kt. Europos Sąjungos geležinkelių agentūra nustato triukšmo emisijos ribinius dydžius riedmenims, skirtiems Europos rinkai.

Įgyvendinant Aplinkos triukšmo direktyvos (2002/49/EB) nuostatas, nuo 2007 m. Lietuvoje kas penkerius metus sudaromi ar atnaujinami anksčiau sudaryti strateginiai pagrindinių triukšmo šaltinių triukšmo žemėlapiai.

Nustatyta didžiausia neigiamo (viršnorminio pagal HN 33:2011) triukšmo poveikio zona Lnakties ≥55 dBA triukšmo zona. Tai daugiausiai lemia prekinių traukinių eismas nakties metu. Antroji pagal triukšmo neigiamo poveikio paplitimą zona Lvakaro ≥60 dBA triukšmo zona.

Vadovaujantis parengtu Triukšmo prevencijos planu bei atsižvelgiant į tai, kad geležinkelio transporto sukeliamas triukšmas viršija leistinus dydžius nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje", yra numatoma įrengti triukšmo mažinimo priemones geležinkelio stočių esantiems gyvenamiesiems ir visuomeninės paskirties pastatams, gyventojams bei jų aplinkai.

 

Projekto tikslai

- Užtikrinti šalia Šiaulių, Mažeikių ir Radviliškio geležinkelio stočių esančiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje leidžiamus triukšmo dydžius, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje".

- Sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą.

 

Projektui skirta parama

Projektus numatoma dalinai finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis – Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šiuos projektus bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis sumažinti triukšmo lygį. Taip šie projektai prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo. Įgyvendinus šiuos projektus pagerėję triukšmo taršos rodikliai atitiktų higienos reikalavimus Šiaulių, Mažeikių ir Radviliškio apgyvendintose apylinkėse.

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektai neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projektuose ir naudojimosi projektų rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Projektų įgyvendinimas planuojamas 2019–2021 m. Projektai apima projektavimo paslaugas, rangos darbus, rangos darbų techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.  Projektuojant triukšmą mažinančias priemones jos yra parenkamos atsižvelgiant į triukšmo viršijimo dydį, triukšmo veikiamų pastatų skaičių, šių pastatų atstumą nuo geležinkelio bėgių bei aukštingumą, kraštovaizdžio bei reljefo ypatumus, eismo saugumą, triukšmo mažinimo priemonių akustinį ir ekonominį/finansinį efektyvumą.

2019-07-31 – 2019-08-13 pasirašytos II etapo (Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Šiaulių, Mažeikių ir Radviliškio savivaldybėse) paslaugų teikimo sutartys. Techninius projektus parengti ir gauti statybą leidžiančius dokumentus planuojama 2020 IV ketv. Tikslios triukšmo mažinimo priemonės bus nustatytos/parinktos projektavimo metu. Statybos darbus užbaigti numatoma iki 2021 m. IV ketv.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „LTG Infra", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupė, Trakų r., Kaišiadorių r. savivaldybės.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už sukurtos bei rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projektų metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projektų įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Suprojektuoti ir įrengti triukšmą mažinančias sienutes Šiaulių (1,165 km), Radviliškio (3,687 km), Mažeikių (2,345 km) geležinkelio stočių ir tarpstočių ribose.

 

Atnaujinta 2020-10-29