Atlygio politikos nuostatos

 

Atlygio politikos tikslas – centralizuotai taikant standartizuotus procesus bei principus, užtikrinti organizacijos konkurencingumą ir atitikimą šiuolaikinėms atlygio rinkos tendencijoms.  Sudaryti atlygio dedamąsias taip, kad Bendrovė:

  • pritrauktų, motyvuotų ir išlaikytų aukštos kvalifikacijos darbuotojus;
  • skatintų darbuotojus tobulėti;
  • laikytųsi vidaus teisingumo principo, atlygindama už darbą ir darbuotojų pastangas;
  • siekdama didinti produktyvumą nuolat gerintų darbuotojų sąlygas;
  • prisidėtų prie efektyvaus personalo kaštų valdymo;
  • motyvuotų darbuotojus, suteikdama jiems papildomų naudų paketą.

Įgyvendinant šiuos tikslus, Bendrovėje suformuotas visų veikiančių pareigybių žemėlapis ir įtvirtinti vieningi atlygio peržiūros principai, apimantys šiuos pagrindinius  elementus: 

  • pareigybės įvertinimas pagal tarptautiniu mastu taikomą pareigybių vertinimo metodiką;
  • vidinių atlygio duomenų palyginimas su rinkos informacija;
  • darbuotojų metinės veiklos įvertinimas, į kurį įtraukti visi Bendrovės darbuotojai.

Šiais žingsniais užtikrinamas skaidrumas sprendimuose, susijusiuose su atlygio nustatymu ir jo pokyčiais, kartu įtvirtinant visiems darbuotojams suprantamą atlygio sistemą, susietą su kiekvieno darbuotojo veiklos efektyvumu.

Pagrindiniai atlygio komponentai yra bazinis darbo užmokestis, kintamasis atlyginimas ir papildomos naudos.

Bazinis darbo užmokestis priklauso nuo pareigybės kuriamos vertės, kuri yra nustatoma pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką. Baziniam darbo užmokesčiui gali būti taikomi du pagrindiniai peržiūros būdai: kartą metuose už metinius veiklos rezultatus arba vykstant pokyčiams karjeroje.

Kintamajam atlygiui priskiriamas metinis paskatinimas už pasiektus Bendrovės veiklos tikslus ir individualius darbuotojo veiklos rezultatus. Taip pat priskiriama mėnesinė ar kito, trumpesnio nei metai, periodo kintamoji atlygio dalis, skirta trumpalaikiams tikslams pasiekti, kuri gali būti taikoma darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su operatyvinių veiklos rodiklių pasiekimu.

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis

Pareigybių grupės

2019 12 31**

2020 12 31

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Generalinis direktorius*

1

5 330

1

5 705

Aukšto lygio vadovai*

7

6 416

8

6 527

Aukštesnio lygio vadovai ir išskirtinių sričių specialistai

15

3 918

16

4 131

Vidurinio lygio vadovai ir individualūs sričių ekspertai

105

2 923

119

2 962

Komandų vadovai ir patyrę specialistai

1 060

1 701

1 070

1 779

Specialistai ir patyrę operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai

668

1 441

664

1 463

Operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai, kvalifikuoti darbininkai

1 303

1 162

1 300

1 217

Iš viso

3 159

1 492

3 178

1 548

* pateiktas nustatyto atlygio dydis laikotarpio pabaigai. Generalinio direktoriaus atlygis pateiktas už darbą daliniu etatu (0,75);

** pateikti 2019 m. gruodžio 8-31 d. AB „LTG Infra" duomenys.

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokestis sudarytas iš darbo sutartyje nustatyto bazinio darbo užmokesčio ir kintamosios metinės dalies, išmokamos metams pasibaigus - metinio paskatinimo, susieto su valdybos patvirtintų Bendrovės metinių tikslų pasiekimu (90 proc.), vadovavimo komandai (5 proc.) bei asmeninių tikslų pasiekimu (5 proc.). Kiekvienais metais bendrovės valdyba patvirtina bendrovės metinių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir metinio skatinimo išmokėjimo galimybę. Maksimali metinio paskatinimo galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio, apimančio bendrą už papildomas pareigas iš skirtingų šaltinių gaunamą atlygį.

Daugiau informacijos apie atlygio politikos gaires rasite čia.

Įmonės metiniai tikslai generalinio direktoriaus KAD nustatyti.

Valdybos narių atlygis

AB „LTG Infra" 2019 m. birželio 19 d. - 2023 m. birželio 19 d. kadencijos valdybos nariams atlygis už jų veiklą valdyboje nemokamas.

 

 

Atnaujinta 2021-04-12