« Back

Rimkų stoties rekonstrukcijos projektavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.2-SМ-01-V-01-004
Projekto pavadinimas: Rimkų stoties rekonstrukcijos projektavimas
Projekto veiklos: Techninio projekto parengimas
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 - 2010 metai

 

   Projektas „Rimkų stoties rekonstrukcijos projektavimas" yra 2007 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-433 patvirtintos (2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-509 nauja redakcija) Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros 2008 metams ir laikotarpiui iki 2015 metų programos I dalies „AB „Lietuvos geležinkeliai" priklausančių geležinkelių plėtros projektai" 3.2. "Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra. I etapas (Pietinė dalis). Rimkų stotis" projekto dalis.

   Įgyvendintas projektas „Rimkų stoties rekonstrukcijos projektavimas" atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 57.14 ir 58.12 punktų nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai" projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 24 punkto nuostatas.

   Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 3-44 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.2-SM-01-V priemonę ,,Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" buvo skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.2 Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas;

Priemonė: VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

   Parengus galimybių studiją, pastebėta, jog visų pirma krovininiam transportui nebeužtenka esamų infrastruktūros pajėgumų, o esami keliai - fiziškai seni ir nusidėvėję, neužtikrinamas reikalaujamas traukinių eismo saugumo lygis. Todėl būtina rekonstruoti stoties lyginį iešmyną ir pailginti reikalingus stoties kelius iki 1050 m naudingo ilgio. Visiems šiems darbams atlikti parengtas Rimkų stoties rekonstrukcijos techninis projektas.

 

Projekto tikslai

   Pagrindinis projekto tikslas – gerinti uosto sąveiką su geležinkelių ir kelių transportu plečiant Rimkų stoties infrastruktūros pajėgumus. Į projekto įgyvendinimą įėjo topografinės nuotraukos ir stoties kelių išvystymo plano parengimas, techninio projekto parengimas bei statybos leidimo gavimas.

 

Projektui skirta parama

   2010 m. vasario 19 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-6/SK-16 projektui Nr. VP2-5.2-SМ-01-V-01-004 „Rimkų stoties rekonstrukcijos projektavimas". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 97312.32 Eur., AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 82715.47 Eur. Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 14596.84 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

   Pagal 2010 m. vasario 19 d. sutartį Nr. 1F-6/SK-16 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2009 m. liepos 21 d., o pabaiga - 2010 m. rugsėjo 30 d., kai buvo pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos. Tačiau atsižvelgiant į papildomas projektavimo paslaugas, 2010 m. rugpjūčio 23 d. buvo pasirašytas projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. 1F-6/SK-16 pakeitimo susitarimas Nr. 1 pratęsiant projekto veiklų įgyvendinimo pabaigą iki 2010-12-31.

   Rengiant Rimkų geležinkelio stoties rekonstrukcijos techninį projektą, suteiktos nenumatytos papildomos projektavimo paslaugos, kurių vertė 53.700,00 Lt. be PVM.

 

Projekto įgyvendinimas

   Vykdant projektą Nr. VP2-5.2-SМ-01-V-01-004 „Rimkų stoties rekonstrukcijos projektavimas" 2009 liepos 21 d. su tiekėju Ardanuy Ingenieria S.A. pasirašyta projektavimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis. Veiklos trukmė – 9 mėnesiai. Tačiau dėl atsiradusių nenumatytų papildomų projektavimo paslaugų (triukšmo mažinimo užtvaros projektavimas), 2010-07-09 prie Sutarties Nr. SP-341, su projektuotoju buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr. SP(DI)-53 dėl papildomų projektavimo paslaugų pirkimo bei projektavimo termino pratęsimo.

   Projekto eigoje buvo atliktas geležinkelio kelių Nr. 3 (bendras ilgis 1.201m), 4 (bendras ilgis 1.297m), 5 (bendras ilgis 463m), 6 (bendras ilgis 1.201m), 7 (bendras ilgis 129m), 8 (bendras ilgis 1.292m), 9 (bendras ilgis 1.197m), 10 (bendras ilgis 99m), 11 (bendras ilgis 108m), keleivių perono (bendras ilgis 38,9m), keleivių platformos (bendras ilgis 120m), prožektorinių apšvietimo bokštų (8 vnt.), elektros tinklų (bendras ilgis 11.089m), elektroninių ryšių tinklų (bendras ilgis 24.920m), lietaus nuotekų (bendras ilgis 296m), drenažo tinklų (bendras ilgis 2.686m), 10/0,4 kV modulinių transformatorinių (3vnt.) rekonstrukcijos bei triukšmo mažinimo užtvaros (bendras ilgis 149m) įrengimo techninis projektas bei gautas statybos leidimas Rimkų stoties kelyno rekonstrukcijai.

   Parengtas Rimkų stoties rekonstrukcijos projektas leidžia rekonstruoti Rimkų geležinkelio stotį. Atlikus rekonstrukcijos darbus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas Rimkų geležinkelio stotyje, sumažės eismo įvykių neigiamas poveikis aplinkai. Remiantis poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, suprojektuotos garsą slopinančios sienutės, kurios sumažins traukinių keliamą triukšmą.

 

Updated on 2021-02-01