VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS 2023–2024 METŲ TARNYBINIO TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIO TINKLO NUOSTATŲ PROJEKTAS

AB „LTG Infra" (toliau – Valdytojas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 244 straipsnio 1 dalimi, parengė ir skelbia Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2023–2024 metų tarnybinio traukių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu tinklo nuostatų projektą (toliau – Tinklo nuostatų projektas) derinti suinteresuotiesiems asmenims.

Konsultacijos pradžia: 2022 m. spalio 10 d.,

Pastabas/pasiūlymus teikti iki: 2022 m. lapkričio 10 d.

Kontaktinio asmuo, kilus klausimams: Justina Satkūnė, AB „LTG Infra" Reguliuojamos paslaugos, vyr. specialistė, el. paštas [email protected]

AB „LTG Infra" (toliau – Valdytojas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 244 straipsnio 1 dalimi, parengė ir skelbia Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2023–2024 metų tarnybinio traukių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu tinklo nuostatų projektą (toliau – Tinklo nuostatų projektas) derinti suinteresuotiesiems asmenims.

Tinklo nuostatų projektas parengtas užtikrinant 2021 gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3, 4, 41, 71, 101, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 241, 25, 252, 26, 28, 29, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 253, 299, 2910 straipsniais ir 251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu Nr. XIV-772 priimtų GTK pakeitimų įgyvendinimą, taikytiną 2023–2024 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpiui. Paminėtini šie esminiai Tinklo nuostatų pakeitimai:
(1) viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų (toliau – pajėgumai) skyrimo, įskaitant tarnybinio traukinių tvarkaraščio sudarymą, proceso aprašymas (naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties ir sutarties dėl pajėgumų skyrimo sudarymo tvarkos ir sąlygų patikslinimas; pajėgumų suteikimo, kai GTK 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės važiuoja į viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, tvarkos nustatymas; tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto rengimo procedūros detalizavimas; paraiškos skirti pajėgumus atšaukimo galimybės numatymas; kt.);
(2) teisines sąlygų, skatinančių efektyviau panaudoti skirtus pajėgumus detalizavimas (GTK pakeitimais panaikintos galimybės atsisakyti skirtų pajėgumų eliminavimas kartu šią galimybę perkeliant į kitą pajėgumų skyrimo procedūros – galutinio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto rengimo – etapą; skirtų pajėgumų pakeitimo reglamentavimo detalizavimas; reikalavimų, susijusių su skirtų pajėgumų panaudojimo vertinimu ir apskaita, įgyvendinimas, kt.).

Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad vienas svarbiausių iš aukščiau paminėtų pakeitimų yra susijęs su reikalavimų, susijusių su skirtų pajėgumų panaudojimo vertinimu ir apskaita, įgyvendinimas. Šiam įgyvendinimui užtikrinti parengtas Skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo vertinimo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) (Tinklo nuostatų projekto 21 priedas). Apraše yra nustatomi kriterijai, pagal kuriuos skirti pajėgumai ar jų dalis yra vertinami kaip nepanaudoti siekiant pritaikyti GTK 252 ir 296 straipsniuose nurodytas priemones – užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus pajėgumus, kai pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai, užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus pajėgumus ar jų dalį perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje, GTK 296 straipsnio 6 dalies 5 punkte numatytą skirtų pajėgumų panaikinimą. Taip pat Apraše yra detalizuojami duomenys, kuriuos Valdytojas naudos apskaitydamas skirtus pajėgumus ir vertindamas jų panaudojimą bei aprašomi šių duomenų šaltiniai.