VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS 2023–2024 METŲ TARNYBINIO TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIO TINKLO NUOSTATŲ PAKEITIMO PROJEKTAS

Konsultacijos pradžia: 2023 m. kovo 7 d.

Pastabas/pasiūlymus teikti iki:  2023 m. kovo 22 d.

Kontaktinis asmuo, kilus klausimams: Justina Satkūnė, AB „LTG Infra" Reguliuojamos paslaugos, vyr. specialistė, el. paštas [email protected]    

Įsakymu yra siūloma Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2023–2024 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatuose atlikti šiuos pakeitimus:

 • vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023-02-15 d. įsakymu Nr. 3-64 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3-225 „Dėl Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo",  Tinklo nuostatų 2.2.2. punktas papildytas informacija apie „Geležinkelių transportui aktualius pasienio kontrolės punktus" ir „Laikinus pokyčius dėl traukinių eismo per Stasylų geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą";
 • Tinklo nuostatų 2.5. skyriaus 3-5 dalyse „Infrastruktūros prieinamumas", patikslinta informacija apie preliminarių pralaidumų apskaičiavimą;
 • Tinklo nuostatų 3.3.2. punktas „Naudojimosi Infrastruktūra sutartis" papildytas naujais 5 ir 6 papunkčiais dėl pareiškėjų geležinkelių transporto eismo saugos valdymo  sistemos suderinimo;
 • patikslinta informacija Tinklo nuostatų 3.4.1 punkte „Naudojamų geležinkelių riedmenų pakeitimas";
 • Tinklo nuostatų 4.2. punkte atnaujinta 2 lentelė „Pajėgumų skyrimo ir susijusių procedūrų terminai";
 • Patikslinta Tinklo nuostatų 4.3.2. punkto „Traukinio linijų rezervavimo terminai ir procesas" 1 papunktis;
 • patikslinta Tinklo nuostatų 4.5.1. punkte esanti informacija „Paraiškų skirti pajėgumus teikimas", esminis pokytis – paraiškos skirti pajėgumus teikiamos per elektroninį valdytojo paslaugų portalą „Infrago", o šio punkto 3 lentelėje nurodyti  dokumentai elektroniniu paštu;
 • patikslintas Tinklo nuostatų 4.5.2. punkto „Pavėluotos paraiškos" papunkčių eiliškumas;
 • patikslintas  4.5.5. punkto  „Tarnybinio traukinių tvarkaraščio rengimo" 12 papunktis;
 • Tinklo nuostatų 4.5.6. punktas papildytas 4 papunkčiu;
 • Patikslintas Tinklo nuostatų 4.8.4. punkto „Ribinės normos nustatymas ir taikymas" 8 papunktis;
 • Patikslinti Tinklo nuostatų 5.9.1. punkto „Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimas ir apmokėjimas" 13-19 papunkčiai;
 • Tinklo nuostatai papildyti 5.10.3. punktu „Užmokesčio už tranzito paslaugas apskaičiavimas";
 • patikslintas Tinklo nuostatų 2 priedas – išbrauktas geležinkelių linijos ilgis (km);
 • atnaujintas Tinklo nuostatų 3 priedas „Geležinkelių linijų (tarpstočių) preliminarūs pralaidumai";
 • atnaujintas Tinklo nuostatų 4 priedas „Traukinių sąstatų masė, naudojama geležinkelio linijų (tarpstočių) preliminariems  pralaidumams nustatyti";
 • Tinklo nuostatai papildyti nauju 22 priedu „Geležinkelio maršrutus sudarančių tarpstočių eksploataciniai ilgiai ";
 • Tinklo nuostatuose taip pat patikslinta ir kita informacija, bei ištaisyti pastebėti redakcinio pobūdžio netikslumai.