VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS 2023–2024 METŲ TARNYBINIO TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIO TINKLO NUOSTATŲ PAKEITIMO PROJEKTAS

Siekiant detalizuoti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų keitimo tvarką ir sąlygas, įsakymu yra siūloma atlikti papildomą pakeitimą Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2023–2024 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatuose.

Konsultacijos pradžia: 2023 m. kovo 17 d.

Pastabas/pasiūlymus teikti iki: 2023 m. kovo 24 d.

Kontaktinio asmuo, kilus klausimams: Justina Satkūnė, AB „LTG Infra" Reguliuojamos paslaugos, vyr. specialistė, el. paštas [email protected]

Siekiant detalizuoti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų keitimo tvarką ir sąlygas, įsakymu yra siūloma atlikti papildomą pakeitimą Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2023–2024 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatuose:

Pakeisti 4.8.1. punktą „Pajėgumų keitimas" ir išdėstyti jį taip:

1. Vadovaudamasis GTK 299 straipsnio straipsnio 1 dalimi, Pareiškėjas, kuriam skirti pajėgumai, gali likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, iki kiekvienos Tinklo nuostatų 4.2 punkto 2 lentelės 12 ir 13 eilutėse nurodytos galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos, gali prašyti pakeisti jam skirtus pajėgumus. Šiais atvejais prašymas pakeisti skirtus pajėgumus turi atitikti šias sąlygas:
(a) prašoma pakeisti traukinio važiavimo periodiškumą, traukinio ilgį, traukinio masę, traukos riedmenis, pageidaujamą traukinio išvykimo laiką ir (ar) tarpinius sustojimus (atsisakant skirtų tarpinių sustojimų ir (arba) prašant skirti naujus tarpinius sustojimus);
(b) Pareiškėjui skirtas maršrutas negali būti keičiamas, išskyrus, kai prašoma skirtą maršrutą sutrumpinti arba prailginti.
2. Prašymai pakeisti skirtus pajėgumus, atitinkantys šio punkto 1 papunkčio (a) ir (b) dalyse nurodytas sąlygas, teikiami Valdytojui el. paštu [email protected]. Valdytojas, gavęs prašymus pakeisti skirtus pajėgumus ir atitinkančius šio punkto 1 papunkčio (a) ir (b) dalyse nurodytas sąlygas, įvertina galimybes pakeisti skirtus pajėgumus tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje pagal Pareiškėjo prašyme nurodytas sąlygas ir įtaką kitų Pareiškėjų skirtiems pajėgumams. Prašymai pakeisti skirtus pajėgumus, atitinkantys šio punkto 1 papunkčio (a) ir (b) dalyse nurodytas sąlygas, nagrinėjami ir sprendimai dėl jų priimami likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki kiekvienos Tinklo nuostatų 4.2 punkto 2 lentelėje nurodytos galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos. Prašymai pakeisti skirtus pajėgumus, neatitinkantys šio punkto 1 papunkčio (a) ir (b) dalyse nurodytų sąlygų, nenagrinėjami ir Pareiškėjai pateikę tokius prašymus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymų gavimo dienos informuojami šio punkto 10 papunktyje nurodyta tvarka.
3. Vadovaudamasis GTK 299 straipsnio 2 dalimi, Pareiškėjas, kuriam skirti pajėgumai, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių pajėgumų panaudojimo dienos gali Valdytojui per „InfraGo" pateikti prašymą panaudoti šiuos pajėgumus kariniams ar negabaritiniams kroviniams vežti, jeigu skiriant šiuos pajėgumus nebuvo įvertinta galimybė vežti tokius krovinius. Šiame punkte nurodyti prašymai Valdytojo nagrinėjami ir sprendimai dėl skirtų pajėgumų pakeitimo priimami ne vėliau kaip iki pirmos skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo dienos.
4. Skirti pajėgumai negali būti keičiami, jeigu jie buvo skirti perpildyta infrastruktūra paskelbtos viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje, išskyrus atvejus, kai ketinama vežti karinius ar negabaritinius krovinius.
5. Vadovaudamasis GTK 299 straipsnio 4 dalimi, Valdytojas, jeigu yra laisvų pajėgumų, gali siūlyti pakeisti Pareiškėjui skirtus pajėgumus Esant šiems atvejams, Valdytojas inicijuoja skirtų pajėgumų pakeitimą ir raštu arba per elektroninį paslaugų portalą „InfraGo" siūlo Pareiškėjui, kuriam yra skirti pajėgumai, kitus pajėgumus, taip pat nustato terminą, per kurį Pareiškėjas turi informuoti apie savo sutikimą ar nesutikimą su pateiktu pasiūlymu:
(a) jeigu Pareiškėjas, kuriam skirti pajėgumai, sutinka su Valdytojo pasiūlymu, Valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pareiškėjo sutikimo gavimo dienos, pakeičia Pareiškėjui skirtus pajėgumus ir apie tai informuoja Pareiškėją
(b) jeigu Pareiškėjas nesutinka su Valdytojo pasiūlymu, ar neatsako per Valdytojo nustatytą terminą, Valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pareiškėjo nesutikimo gavimo dienos ar Valdytojo nustatyto termino pabaigos priima sprendimą panaikinti Pareiškėjui skirtus pajėgumus ir apie šį sprendimą informuoja Pareiškėją.
6. Jeigu pajėgumas yra panaikinamas šio punkto 5 papunkčio (b) dalyje aprašyta tvarka, užmokestis už skirtus ir nepanaudotus pajėgumus už atitinkamą pajėgumą Pareiškėjui nėra taikomas.
7. Jeigu Valdytojui nagrinėjant šio punkto 1 ir 3 papunkčiuose nurodytus prašymus paaiškėja, kad nereikia keisti Pareiškėjui skirtų pajėgumų, Valdytojas neviršydamas šio punkto 1 ir 2 papunkčiuose nustatytų terminų, parengia išvadą dėl tokio prašymo ir šio punkto 10 papunktyje nurodyta tvarka šią išvadą pateikia Pareiškėjui.
8. Jeigu nagrinėjant šio punkto 1 ir 3 papunkčiuose nurodytus prašymus, paaiškėja, kad reikia keisti kitam Pareiškėjui skirtus pajėgumus ir šis Pareiškėjas šio punkto 9 papunktyje nustatyta tvarka nesutinka su šiuo pakeitimu, Valdytojas priima sprendimą netenkinti nagrinėjamo prašymo, išskyrus atvejus, kai:
(a) prašoma skirtus pajėgumus panaudoti kariniams kroviniams vežti, jeigu skiriant šiuos pajėgumus nebuvo įvertinta galimybė vežti tokius krovinius;
(b) prašoma skirtus pajėgumus panaudoti negabaritiniams kroviniams, kurių vežimas yra būtinas ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti, vežti, jeigu skiriant šiuos pajėgumus nebuvo įvertinta galimybė vežti tokius krovinius.
9. Paaiškėjus, kad norint patenkinti šio punkto 1 ir 3 papunkčiuose nurodytus prašymus, reikia pakeisti kitam Pareiškėjui skirtus pajėgumus, Valdytojas inicijuoja skirtų pajėgumų pakeitimą ir raštu arba per elektroninį paslaugų portalą „InfraGo" siūlo tokiam Pareiškėjui kitus pajėgumus, taip pat nustato terminą, per kurį šis Pareiškėjas turi informuoti apie savo sutikimą ar nesutikimą su pateiktu pasiūlymu ir kuris turi būti ne ilgesnis nei terminai, taikomi sprendimui dėl skirtų pajėgumų pakeitimo priimti ir aprašyti šio punkto 2 ir 3 papunkčiuose.Per šio punkto pagrindu Valdytojo nustatytą terminą neatsakius, laikoma, kad Pareiškėjas nesutinka su siūlomu jam skirtų pajėgumų pakeitimu.
10. Apie Valdytojo šio punkto nustatyta tvarka priimtus sprendimus, taip pat išvadas, parengtas šio punkto nustatyta tvarka, Pareiškėjas informuojamas per „InfraGo" arba, nesant techninėms galimybėms, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.
11. Valdytojas, pakeitęs Pareiškėjui skirtus pajėgumus, pakeičia galiojantį tarnybinį traukinių tvarkaraštį ir šis pakeitimas įsigalioja kitą dieną po tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos.
12. Valdytojui priėmus sprendimą pakeisti skirtus pajėgumus, informaciją apie dėl šio pakeitimo likusius laisvus pajėgumus Valdytojas skelbia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pajėgumų pakeitimo dienos savo interneto svetainėje https://ltginfra.lt/ „Laisvi pajėgumai."