VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS 2023–2024 METŲ TARNYBINIO TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIO TINKLO NUOSTATŲ PAKEITIMO PROJEKTAS

Pakeitimais yra numatoma Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2023–2024 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatuose numatyti sankcijų reikalavimų laikymosi priežiūros priemones, įtvirtinama ekspres paraiškos teikimo galimybė ir sąlygos bei tikslinama kita informacija, atnaujinami priedai ir ištaisyti redakcinio pobūdžio netikslumai.

Konsultacijos pradžia: 2023 m. spalio 12 d.

Pastabų/pasiūlymų teikimo terminas pratęstas iki: 2023 m. spalio 27 d.

Kontaktinis asmuo, kilus klausimams: Justina Satkūnė, AB „LTG Infra“ Reguliuojamos paslaugos, vyr. specialistė, el. paštas [email protected]

Vadovaudamasis Konsultavimosi su geležinkelio įmonėmis (vežėjais), pareiškėjais ir kitais asmenimis taisyklių, patvirtintų AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. ĮS(LGI)-138, nustatyta tvarka, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas AB „LTG Infra“ (toliau – Valdytojas) teikia viešajai konsultacijai Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2023–2024 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų pakeitimo įsakymo projektą (dokumentas pateiktas aukščiau). Su 2023–2024 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatais kartu su numatomais priimti pakeitimais, pažymėtais žalia spalva (toliau – Pakeitimai), (dokumentas pateiktas aukščiau).

Pakeitimai parengti atsižvelgiant į tai, kad visi fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo (toliau – TSĮ) nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimą užtikrinti, kad imamasi veiksmų užtikrinti sankcijų reikalavimų laikymąsi ar susilaikoma nuo veiksmų, jeigu dėl to būtų nesilaikoma ar išvengiama sankcijų (TSĮ 4 str.), taip pat, reikalavimą, kad nebūtų sudaryti sandoriai ir prisiimtos naujos prievolės, kurių vykdymas prieštarautų sankcijų reikalavimams (TSĮ 7 str.). Be to, Pakeitimais siekiama atsižvelgti į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos (toliau – Komisijos) nurodymus, priimtus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reglamentavimo pagrindu ir aktualius Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto geležinkelių transporto kodekso nustatyta tvarka sudarant naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartis ir sutartis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, taip pat laikantis naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų bei atliekant šių sąlygų laikymosi kontrolę.

Atitinkamai, siekiant nurodyto tikslo, Tinklo nuostatuose siūloma keisti Naudojimosi viešąją geležinkelių infrastruktūra sutarties ir Sutarties dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo tipines formas, su šių sutarčių sudarymu ir vykdymu susijusias Tinklo nuostatuose aprašytas sąlygas.

Papildomai yra pakeistas Tinklo nuostatų 4.5.3 punktas, įtvirtinant galimybę ir sąlygas pateikti paskutinės minutės paraišką likus ne mažiau nei 6 (šešioms) darbo valandoms, bet ne daugiau nei 6 (šešioms) darbo dienoms iki pageidaujamo viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumo panaudojimo.

Taip pat Tinklo nuostatuose taip pat patikslinta ir kita informacija, atnaujinti priedai bei ištaisyti redakcinio pobūdžio netikslumai.