« Назад

Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.2-SМ-01-V-01-008
Projekto pavadinimas: Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija
Projekto veiklos: Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija, statybos darbai, techninė priežiūra, projekto vykdymo priežiūra.
Galimybių studijos „Techninė pagalba Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtrai" tikslinimas.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 - 2013 metai

 

Projektas įtrauktas į 2009-05-14 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-210 (2011-05-31 įsakymo Nr. 3-325 nauja redakcija) patvirtintą Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" valstybės projektų sąrašą Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01.

Projektui Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija" įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-08-05 įsakymu Nr. 3-467 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.2-SM-01-V priemonę ,,Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.2 Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas;

Priemonė: VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Parengus galimybių studiją, pastebėta, jog visų pirma krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų, esami keliai yra fiziškai seni ir nusidėvėję, todėl būtina rekonstruoti stoties lyginį iešmyną ir pailginti reikalingus stoties kelius iki 1050 m naudingo ilgio. Visiems šiems darbams atlikti buvo parengtas Rimkų stoties rekonstrukcijos techninis projektas.

Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu 692 57.14 ir 58.12 punkto nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai" projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 24 punkto nuostatas.

 

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti uosto sąveika su geležinkelių ir kelių transportu. Įgyvendinus projektą bus išplėstas Rimkų geležinkelio stoties kelyno infrastruktūros pajėgumus.

 

Projektui skirta parama

2011 m. rugsėjo 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-194/SK-240 projektui Nr. VP2-5.2-SМ-01-V-01-008 Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 11066184.83 Eur. AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 9406257.11 Eur Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 1659927.72 Eur nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Pagal 2011 m. rugsėjo 30 d. sutartį Nr. 1F-194/SK-240 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2011 m. kovo 02 d., o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2013 m. rugpjūčio 22 d.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto metu buvo atliekami tokie didesni darbai: Rekonstruoti būtini geležinkelio keliai, iešmai, taip pat rekonstruoti du keleivių peronai. Įrengtas triukšmo mažinimo užtvaras, prožektoriniai apšvietimo bokštai, atlikta lietaus ir drenažo sistemų rekonstrukcija, įrengimas, pralaidos prailginimas, automatikos, ryšių, elektros sistemų pertvarkymas bei elektrinės iešmų šildymo sistemos įrengimas. Įgyvendinus projektą pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, pagerintas traukinių eismo saugumas Rimkų geležinkelio stoties kelyne bei pagerintas susisiekimas Klaipėdos mieste. Taip pat numatoma atlikti galimybių studijos „Techninė pagalba Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtrai" tikslinimą.

 

Обновлено 2021-02-01