Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių valstybės valdoma įmonė (toliau – VVĮ) nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias vykdyti jai pavesta valstybės sprendimu.

AB „LTG Infra" specialusis įpareigojimas – viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra bei minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas.

Specialiojo įpareigojimo tikslai:

  • prižiūrėti, modernizuoti ir plėsti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, įgyvendinant valstybės investicijų programoje numatytus projektus ir užtikrinant Europos Sąjungos lėšų panaudojimą;
  • nediskriminacinėmis sąlygomis teikti geležinkelio įmonėms (vežėjams) minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas.

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti specialųjį įpareigojimą:

  • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas: Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 6 punktas;
  • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai.

Teisės aktai, kuriais nustatomos specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir reguliuojama kainodara:

  • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra: funkcija vykdoma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir AB „LTG Infra" kasmet sudaromą valstybės biudžeto lėšų, skirtų programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti, naudojimo sutartį bei yra skiriamos Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos;
  • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas: funkcijai vykdyti biudžeto asignavimai šiuo metu neskiriami, tačiau tokio skyrimo galimybė yra numatyta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 12 dalyje (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sudaromos viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutarties pagrindu). Kainodara reguliuojama Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 25 straipsniu ir Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo".

Specialiajam įpareigojimui vykdyti 2021 metais skirti valstybės biudžeto asignavimai (tame tarpe Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos) – 262,1 mln. Eur.

Detalesnę informaciją apie specialiajam įpareigojimui vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus galima rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane, kuris skelbiamas čia.