Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių VVĮ nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias VVĮ yra pavesta vykdyti valstybės sprendimu.

 

Bendrovė vykdo specialųjį įpareigojimą – viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra bei minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas.

 

Specialiojo įpareigojimo tikslas:

  • nediskriminacinėmis sąlygomis teikti geležinkelio įmonėms (vežėjams) minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas;
  • prižiūrėti, modernizuoti ir plėsti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, įgyvendinant valstybės investicijų programoje numatytus projektus ir užtikrinant Europos Sąjungos lėšų panaudojimą.

 

Teisės aktai, kuriais valstybės valdomai įmonei pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą:

  • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas – LR geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 6 punktas;
  • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra – LR geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai.

 

Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir reguliuojama kainodara:

  • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas: funkcijai vykdyti biudžeto asignavimai neskiriami, kainodara reguliuojama LR geležinkelių transporto kodekso 25 straipsniu ir Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo";
  • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra: funkcija vykdoma pagal LR susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" kasmet sudaromą Valstybės biudžeto lėšų, skirtų LG programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti, naudojimo sutartį. Specialiojo įpareigojimo vykdymui (viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai) yra skiriamos Europos Sąjungos Sanglaudos, EITP, ERPF, TEN-T, ISF fondų lėšos. Kainodara nėra reguliuojama.

 

Specialiesiems įpareigojimams vykdyti 2019 metais panaudota valstybės biudžeto ir ES bei kitų fondų lėšų:

viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai bei kitoms reikmėms (turto registravimui, geležinkelių apsaugos zonoje esančių želdinių priežiūrai) finansuoti – 39,8 mln. Eur.

 

Detalesnė informacija apie specialiojo įpareigojimo vykdymo rezultatus yra atskleidžiama AB „LTG Infra" finansinėse ataskaitose, kurias galite rasti Veiklos rezultatų skiltyje.