Projektas „Saugūs bėgiai“

Projekto tikslas: Mažinti pavojaus visuomenei lygį ir didinti visuomenės sąmoningumo lygį apie saugą geležinkelyje, kartu su partneriais įgyvendinant technines, organizacines ir šviečiamąsias priemones, skirtas saugoti žmonių gyvybes ir sveikatą. 

Projektas „Saugūs bėgiai“

Sauga

AB „LTG Infra“ siekia užtikrinti saugias jungtis geresnei ateičiai bei išvengti žuvusiųjų.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas visa tai gali pasiekti užtikrindamas prevencines priemones eismo, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos srityse. 

Eismo sauga

Geležinkelių transporto eismo sauga – visuma geležinkelių transporto techninių ir organizacinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad keleiviai, kiti geležinkelių transporto eismo dalyviai ir kiti asmenys, taip pat geležinkelių infrastruktūra, geležinkelių riedmenys ir vežami kroviniai bei bagažas būtų apsaugoti nuo geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių, riktų ir jų padarinių. AB „LTG Infra“ būdama geležinkelių infrastruktūros valdytoja, nori visus įspėti, kad geležinkelis yra pavojingas objektas ir, įvykus įvykiui, būtų didelės pasekmės žmonių saugumui, traukinių eismui, gamtai.

Pavojaus visuomenei rodiklis:
žūčių ir rimtų sužalojimų svertinis skaičius/mln. trauk. km

Darbuotojų sauga ir sveikata

Visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, yra naudojamos ar planuojamos AB „LTG Infra“ veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Kiekvienas darbuotojas, kuris ryte išeina į darbą, turi grįžti į namus sveikas, todėl šiuo metu darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimas yra svarbus tiek darbuotojų, tiek darbdavių gerovei. Žmonių praradimas yra neišmatuojamas ir netoleruotinas. Tokie nuostoliai ar sužalojimai gali sukelti didelių nuostolių šeimoms, įmonei. AB „LTG Infra“, kaip atsakingas darbdavys, imasi prevencinių priemonių darbuotojų saugai, o darbuotojų saugos ir sveikatos būklė vertinama pagal LTFIR:

LTFIR (laiko prarasto dėl sužalojimų rodiklis):
Nelaimingi atsitikimai darbe *1 M / viso darbo valandų

Civilinė sauga

Civilinė sauga – tai veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. Pagrindinės veiklos sritys: prevencija, parengtis, reagavimas ir atstatymas. Jos turi būti pagrįstos rizikos ir pažeidžiamumo vertinimo duomenimis.

Aktai, leidimai

Įmonės ar rangovai, norintys dirbti AB „LTG Infra“ pavojingoje zonoje, geležinkelių kelių ir įrenginių apsaugos zonoje ar valdytojo teritorijoje, privalo gauti aktą-leidimą.

Prašymą dėl akto-leidimo gavimo galima pateikti InfraGo savitarnoje: