Specialieji įpareigojimai

Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių valstybės valdoma įmonė (toliau – VVĮ) nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias vykdyti jai pavesta valstybės sprendimu.

AB „LTG Infra“ specialusis įpareigojimas – viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra bei minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas.

Specialiojo įpareigojimo tikslai:

  • nediskriminacinėmis sąlygomis teikti geležinkelio įmonėms (vežėjams) minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas;
  • prižiūrėti, modernizuoti ir plėsti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, įgyvendinant valstybės investicijų programoje numatytus projektus ir užtikrinant Europos Sąjungos lėšų panaudojimą.

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti specialųjį įpareigojimą:

  • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas: Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 6 punktas;
  • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai.

Teisės aktai, kuriais nustatomos specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir reguliuojama kainodara:

  • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas: funkcijos vykdymui skiriami biudžeto asignavimai pagal 2022 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo AB „LTG Infra“ sudarytą viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartį* (dokumento nuoroda) bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir AB „LTG Infra“ kasmet sudaromą valstybės biudžeto lėšų, skirtų programai „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ vykdyti, naudojimo sutartį (toliau – Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis). Kainodara reguliuojama Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 25-25² straipsniais ir Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“;

*Pagal sutarties 5.4 punkto nuostatas skelbiama Viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės kriterijų sąrašo vykdymo ataskaita (dokumento nuoroda).

  • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra: funkcija vykdoma pagal Valstybės lėšų naudojimo sutartį, yra skiriamos Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos bei naudojamos Bendrovės nuosavos lėšos. Kainodara nėra reguliuojama.

Specialiajam įpareigojimui vykdyti 2024 metais skirta 238,6 mln. Eur, iš kurių: 

  • Valstybės biudžeto asignavimai – 108,3 mln. Eur;
  • Europos sąjungos finansuojamų fondų lėšos – 130,3 mln. Eur. 

Detalesnę informaciją apie specialiajam įpareigojimui vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus galima rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2024-2026 metų strateginiame veiklos plane, kuris skelbiamas šioje nuorodoje.


Specialiajam įpareigojimui vykdyti 2023 metais skirti valstybės biudžeto asignavimai (tame tarpe Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos) – 316,7 mln. Eur. 

Detalesnę informaciją apie specialiajam įpareigojimui vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus galima rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane, kuris skelbiamas šioje nuorodoje.

Specialiojo įpareigojimo 2023 m. vykdymo rezultatai bus pateikiami AB „LTG Infra“ 2023 m. metinėje ataskaitoje.