Veikla ir funkcijos

Veikla, tikslai ir funkcijos

AB „LTG Infra“ pagrindinė veikla yra geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas. 

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijos nustatytos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (GTK) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose geležinkelių transporto veiklą. 

„LTG Infra“ veiklos tikslai yra nustatyti „LTG Infra“ įstatuose (dokumento nuoroda):

  • Siekti Bendrovės veiklos efektyvumo didinant su viešosios geležinkelių infrastruktūros naudojimu susijusių paslaugų patrauklumą klientams 
  • Užtikrinti efektyvų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, naudojimą ir disponavimą, viešosios geležinkelių infrastruktūros techninę priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą 
  • Siekti socialiai atsakingo, tvaraus Bendrovės verslo vertės augimo bei ilgalaikės naudos akcininkui užtikrinimo 
Atnaujinti viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir vykdyti jos techninę priežiūrą
Organizuoti geležinkelių transporto eismą
Teikti pasiūlymus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtros programų projektų
Įgyvendinti viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtros programas ir projektus
Eksploatuoti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, išskyrus sprendimų, kurie pagal GTK priskirti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui, priėmimą
Teikti minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas
Valdyti, naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančią viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir geležinkelių paslaugų įrenginius ir disponuoti jais
Konsultuotis su viešosios geležinkelių infrastruktūros naudotojais bei bendradarbiauti su kitų ES valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojais
nuotrauka

Daugiau nei 3462 km išskleistas geležinkelių linijų ilgis

Daugiau nei 1919 km eksploatacinis pagrindinių geležinkelių linijų ilgis

Daugiau nei 1790 km 1520 mm vėžės ilgis

Daugiau nei 128 km 1435 mm vėžės ilgis

Daugiau nei 2172 kelio statinių, iš jų 371 tiltai

3340 iešmų 1435 mm vėžės ir 1520 mm vėžės tinkle

526 naudojamos geležinkelio pervažos

157 km elektrifikuotas eksploatacinis kelių ilgis

Dalyvavimas kitose organizacijose

Narystės organizacijose 

  • Geležinkelių paslaugų įmonių asociacija „Gelpa“. Oficialus tinklapis https://gelpa.lt/
  • Lietuvos geležinkelių įmonių asociacija 

Bendradarbiavimas/ tarptautinė veikla 

AB „LTG Infra“ tikslai ir uždaviniai tarptautinėse organizacijose: 

  • Aktyviai dalyvaujant tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje, ieškoti geriausių sprendimų ir naudingos informacijos AB „LTG Infra“ aktualiomis temomis; 
  • Keistis gerąja praktika su kitais infrastruktūros valdytojais; 
  • Užsitikrinti galimybes naudotis bendromis infrastruktūros valdytojams sukurtomis informacinėmis sistemomis, kurios didintų veiklos efektyvumą; 
  • Prisidėti kuriant visiems infrastruktūros valdytojams bendras taisykles ir standartus, kurie prisidėtų kuriant konkurencingą, tvarų ir saugų geležinkelių tinklą. 

AB „LTG Infra“ aktyviai dalyvauja RNE, 8 KVK „Šiaurės jūra-Baltijos jūra“, PRIME veikloje. Šių tarptautinių organizacijų veikla išimtinai susijusi su geležinkelių infrastruktūra. 

RailNetEurope (RNE)

Siekia supaprastinti ir palengvinti tarptautinį eismą Europos geležinkeliais 

Krovinių vežimo koridorius Šiaurės jūra–Baltijos jūra

Krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus kūrimas ir jo tolimesnė plėtra

Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME)

Siekia vystyti bendradarbiavimą bei keitimąsi informacija tarp Europos geležinkelių infrastruktūros valdytojų ir Europos Komisijos