Normatyvinė techninė dokumentacija

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo (bendrovės „LTG Infra“) normatyvinė techninė dokumentacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymu, Techniniais geležinkelių naudojimo nuostatais, Geležinkelių eismo taisyklėmis, Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

Infrastruktūra

Eismo valdymas

Eismo sauga

Riedmenys

Kita normatyvinė techninė dokumentacija